سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

ونوس شکورنیاز –
آرش حاجی علی اکبری –

چکیده:

تحلیل خوشه ای که یکی از متداولترین زمینه های کاری در داده کاوی هدایت نشده می باشد؛ عبارتست از تقسیم گروه بزرگی از مشاهدات به گروه های کوچک به نحوی که مشاهدات درون هر گروه بطور نسبی به یکدیگر شبیه (دارای مشخصه های یکسان فراوان) و مشاهدات گروه های مختلف بطور نسبی متفاوت باشند. با توجه به اینکه اطلاعات مجموعه دانشگاه علم و صنعت ایران به لحاظ خدماتی که محق به دریافت آن می باشند همواره بطور جدی موردنظر مسئولین بوده است و این دانشگاه همواره با رشد روزافزون داده ها همراه می باشد لذا در این تحقیق با بکارگرفتن داده کاوی از پایگاه داده موجود و گروه بندی اطلاعات آماری دانشجویان با استفاده از زمینه کاری خوشه بندی براساس مشخصه های ورودی، به استخراج نمایه سازمانهای توصیفی از خوشه ها پرداخته شده است و درنهایت ویژگیهای دانشجویان موفق و معیارهای موفقیت های آموزشی تعیین شده است. محدوده داده های مورد بحث این تحقیق، فایل صفحه گسترده اکسل مربوط به اطلاعات آماری دانشجویان ورودی ۸۲ تا ۸۵ برای سالهای ۸۲ تا ۸۵ می باشد. ساخت پایگاه اطلاعاتی داده کاوی، پیاده سازی راه حل پروژه داده کاوی، تنظیم منابع داده مورد استفاده و اجرای الگوریتمهای کاوش با استفاده از پایگاه داده SQL,Server به همراه محیط تجارت هوشمند و خدمات تحلیلی ارائه شده آن انجام گردیده که با توجه به الگوریتمهای آماری و میانگین های کا تلاش گردیده است تا با توجه به معیارهای خاص، دانشجویان را از لحاظ موفقیت پیشرفته؛ آینده مناسب شغلی و … خوشه بندی گردد. در آخر می توان با استفاده از نتایج این تحقیق به روندهای عملکرد در دانشجویان پی برده و مسئولین محترم دانشگاه قادر خواهند بود با ایجاد برنامه های ساختار یافته، آنها را در جهت حرکت صحیح یاری نمایند.