سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعلی محمد گلستانی – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشکده فن
غلامعلی حسین زاده –
حمید سلطانیان زاده –

چکیده:

تصویر گری تشدید مغناطیس کارکردی Fmri به دلیل توانایی ها و قابلیت های خود در سالهای اخیر کاربردهای وسیعی پیدا کرده و موضوع تحقیقات بسیاری بوده است تا بحال روشهای متعددی برای پردازش تصویر Fmri جهت تشخیص مناطقفعال مغز ارائه شده است اما تحقیقات در زمینه مقایسه عملکرد این روشها محدود بودها ست دراین مقاله یکراهکار جدید برای مقایسه روشهای تحلیل مختلف پیشنهاد شده است دراین راهکار ابتدا نگاشت پارامترآماری بدست آمده ا زهر روش توسط یک روش خوشه بندی به دو بخش فعال و غیرفعال تقسیم می شود سپس میزان توانایی هر روش تحلیل در ایجادتمایز بین سریهای زمانی فعال و غیرفعال که دردو بخش فوق قرار میگیرند با یک معیار اعتبار خوشه کمی و عددی می شود