مقاله خوش خوراکي نسبي گونه هاي گياهي براي شتر در نواحي بياباني جنوب غرب بيرجند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مرتع از صفحه ۴۲۸ تا ۴۴۳ منتشر شده است.
نام: خوش خوراکي نسبي گونه هاي گياهي براي شتر در نواحي بياباني جنوب غرب بيرجند
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خوشخوراکي
مقاله روش زماني (کورنومتر)
مقاله مراتع تحت چراي شتر
مقاله بيرجند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي وحيده
جناب آقای / سرکار خانم: ديانتي تيلكي قاسمعلي
جناب آقای / سرکار خانم: فرزادمهر جليل
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابي هرمز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خوشخوراکي و گزينش گياه در حين چرا يکي از مهم ترين جنبه هاي علم مرتع داري است که در تعيين وضعيت، ظرفيت و گرايش مرتع نقش اساسي ايفا مي نمايد. از طرفي خوشخوراکي امري نسبي است و مجموعه گونه هاي گياهي موجود در يک عرصه با يک نوع دام مشخص مورد سنجش قرار مي گيرند. با اين شرايط تاکنون در رابطه با تغييرات فصلي در گرايش چرايي شتر نتايج مکتوبي گزارش نشده است. با توجه به عدم وجود اطلاعات کافي در زمينه تغذيه شتر در فصول مختلف و همچنين با توجه به اهميت تعيين گونه هاي خوشخوراک در بهره برداري صحيح از مراتع لزوم انجام اين تحقيق بيش از پيش مشخص مي گردد. از اين رو تحقيق حاضر با هدف شناسايي گونه هاي خوشخوراک از نظر دام (شتر) و توسعه کشت آنها در منطه سرچاه عماري واقع در جنوب غربي بيرجند صورت گرفت. براي اين منظور در منطقه مورد مطالعه در سه مقطع زماني بهار، تابستان و پاييز انتخاب گياهان توسط ۵ شتر و به روش زماني (کورنومتر) مطالعه شد. در اين تکنيک يک حيوان براي مدت ۳۰ دقيقه در طول تغذيه اش دنبال شد. نتايج نشان داد در ميان گونه هاي موجود در هر سه فصل، گونه Seidlitzia rosmarinus به مقدار قابل ملاحظه اي توسط دام مصرف شد. گونه Tamarix ramosissima در بهار دومين گونه انتخاب شده توسط دام بود و در فصل پاييز به مقدار زيادي توسط دام مصرف شد و ساير گونه هاي موجود در سه فصل به ميزان کم مصرف شدند. مقايسه خوشخوراکي گونه ها در فصول مختلف نشان داد انتخاب گونه هاي گياهي توسط شتر بين فصول مختلف تفاوت چنداني با يکديگر نداشته است.