سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه راجی –
محمدحسین سرائی –

چکیده:

دادهکاوی به منظور استخراج اطلاعات باارزش از پایگاه دادههای بزرگ مورد استفاده قرار میگیرد. معمولاً پایگاه دادههای مذکور در بین سازمانهای مختلف توزیع شدهاند بطوریکه دسترسی به اطلاعات گروهی, مستلزم به اشتراک گذاشتن دادههای توزیع شده میباشد. در حالت کلی امکان وجود داده- های خصوصی یا محرمانه در بین دادههای تحت پردازش وجود دارد. بنابراین حفظ محرمانگی اطلاعات, اجازه دسترسی مستقیم به تمامی دادهها را ممکن نمیسازد. تاکنون پروتکلهای مختلفی جهت حفظ محرمانگی در روشهای مختلف دادهکاوی مطرح شده است. تمامی پروتکلهای ارائه شده بر مبنای دو روش اصلی تصادفی کردن دادهها و روش مبتنی بر رمزنگاری طراحی شدهاند. روش اول براساس شفته کردن دادههای حساس و روش دوم برپایه استفاده از تکنیکهای رمزنگاری پیادهسازی میگردند. هر یک از روشهای مذکور مشتمل بر نقاط قوت و ضعف نسبت به یکدیگر میباشند. روش تصادفی کردن دادهها با وجود بهرهمندی از سرعت بالا در رسیدن به نتایج, از دقت کافی برخوردار نمیباشد و روش مبتنی بر رمزنگاری علیرغم دقت بالا
در نتایج حاصل شده, بسیار کند است و به محاسبات و ارتباطات زیادی احتیاج دارد. در این مقاله پروتکلی پیشنهاد شده تا با استفاده از مزایای هر یک از این دو روش, محرمانگی دادههای توزیع شده هنگام استخراج روابط وابستگی حفظ گردد. ویژگیهای محرمانگی و کارائی روش پیشنهادی به صورت کامل تحلیل شده و با روشهای قبلی مقایسه شده و نشان داده میشود که روش پیشنهادی از مزیت چندی نسبت به روشهای قبلی برخوردار است.