سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی گاز ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اصغر جاویدنیا – دانشجو، مهندسی شیمی
محسن وفائی سفتی – دانشیار، مهندسی شیمی
امیرعباس ایزدپناه –
فرشاد ورامینیان –

چکیده:

در این کار دستگاه آزمایشگاهی برای اندازه گیری داده های تعادلی شرایط تشکیل هیدرات ساخته و به کار برده شده است. جهت بررسی درستی داده های به دست آمده در این کار، داده های تعادلی شرایط تشکیل هیدرات گازی دی اکسید کربن اندازه گیری و با مقادیر گزارش شده در مراجع مقایسه شده است. سپس داده های تعادلی برای شرایط تشکیل هیدرات در حضور محلول ۲۰% وزنی متانول در آب برای گاز دی اکسید کربن و مخلوطی از گازهای متان و دی اکسید کربن به دست آورده شده است. این داده ها در محدوده دمائی بین ۲۶۴/۷ تا ۲۶۹/۷ درجه کلوین و محدوده فشار بین ۱/۴۷ تا ۲/۷۸ مگاپاسکال برای گاز دی اکسیید کربن می باشد. برای مخلوط دی اکسید کربن و متان این داده ها در محدوده دمائی ۲۷۳/۱ تا ۲۶۲/۹ درجه کلوین و محدوده فشار بین ۴/۹۹ تا ۱/۳۷ مگاپاسکال می باشند. مقایسه بین داده های به دست آمده در این کار برای گاز دی اکسید کربن با مدل های موجود برای پیش بینی شرایط تشکیلهیدرات نشان می دهد که اینداده ها در مقایسه با داده های موجود تطابق بهتری با مدل دارند. این امر نشاندهنده صحت داده های به دست آمده در این کار نسبت به داده های موجود می باشد.