سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی اکبر حسن نژاد – دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شیراز
فرید مر – دانشگاه شیراز و دانشکده علوم، بخش علوم زمین

چکیده:

معدن قلعه یک نهشته چند فلزی گرمابی است. کانه زائی در این کانسار در شرایط سطح دمائی (Epithermal) در امتداد سطوح گسل هاو زونهای برشی در درون سنگهای آتشفشانی پالئوژن با ترکیب عمدتا آندزیت تا بازالت رخ داده است. هاله های دگرسانی غالب واقع در امتداد و حواشی رگه ها عبارتند از : سیلیسی شدن، آرژیلیتی شدن، سریسیتی شدن وپروپیلتی شدن ، اسپکیولاریت ، کلیت، کالکوپیریت، پیریت، گالن، اسفالریت و گروه سولفوسالت ،کانیهای اصلی گرمابی قلعه زری می باشند. بر اساس مطالعات میانبارهای سیال، دامنه غالب دمای همگن شدگی بین ۲۰۰ درجه سانتی گراد تا ۳۵۰ درجه سانتی گراد و شوری محلول بین ۱ تا ۶ درصدد وزنی معادل Nacl است. سیال کانی ساز از نوع H2O-NaCl می باشد که دامنه چگالی آن بین ۰/۷gr/cm3 تا ۰/۹gr/cm3 در تغییر می باشد. پدیده جوشش که احتمالا یکی از عوامل اصلی رسوبگذاری بوده است.به احتمال قوی در عمق ۱۶۰ تا ۱۰۰۰ متری زیر سطح ایستابی قدیمی و فشار حدود ۱۵ تا ۸۰ بار بوقوع پیوسته است. با توجه به مقادیر اندازه گیری شده ؟؟؟ در کانی کوارتز و ؟؟ در کانیهای کالکوپیریت و گالن برای سیال کانی ساز عمدتا یک منشاء سطحی و برای گوگرد منشاء ماگمائی پیشنهاد می گردد. کانی سازی در ناحیه قلعه زری به احتمال زیاد دست کم طی شش مرحله و در حاشیهیک توده نفوذ عمقی که تامین کننده اصلی گرما و عناصر کانی درجه ساز بوده ، بوقوع پیوسته است.