سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آیدا خیابانی –
سمیه بهمنش –
آرش صباغی –

چکیده:

با توجه به اهمیت انتخاب تامین کنندگان در مراحل مختلف خرید و تحویل، مرحله شناسایی و ارزیابی به عنوان مرحله مهم و کلیدی مورد مطالعه قرار گرفته است استخراج داده ها در این زمینه، روشهای گوناگونی دارد که متناسب با نوع سازمان و حجم داده ها از روشهای مختلف می توان استفاده نمود. این تحقیق بخش خرید در یک سازمان بزرگ صنعتی (شرکت ایزوایکو) را مورد بررسی قرار داده وبا توجه به اینکه حدودسه هزار تامین کننده داخلی و خارجی با این شرکت در ارتباط می باشند. داشتن یک سیستم منسجم ضروری می باشد که در راستای انتخاب موثر تر تامین کنندگان براساس داده های مناسب استخراج شده می باشد برای انتخاب راه کار مناسب برای داده کاوی در این تحقیق از ترکیب تکنیک های درخت تصمیم گیری و خوشه بندی استفاده شده است. نتایج حاصله از این ورش کاهش فضای جستجو و در نتیجه کاهش در مدت زمان جستجو می باشد که در نهایت مدت زمان انتخاب را کاهش می دهد. همچنین این روش دقت و صحت نتایج را افزایش می دهد.