سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اعظم ایرجی –
محمدرضا کنگاوری –

چکیده:

سیستم های آموزشی داده های غنی و پر محتوادرمورد رفتار دانش آموزان و دانشجویان در طی یادگیری بدست می آورند. عوامل اصلی موفقیت توسعه یک برنامه آموزشی برای کلاس درس مبتنی بر آموزش ، بطور عمده شامل مربیان درموضوعات مختلف است که به عنوان آموزگار،مولف،مدیرپروژه،طراح،ناشر، ویرایشگر وطراح آموزشی بایدفعالیت نمایند.منابع قابل توجهی درفازتوسعه برنامه آموزشی صرف می شودکه خیلی بیشتراز کار گروهی می باشد.تحلیل نیازمندیهاباید نیازهاو احتیاجات گروههای مختلف یادگیرنده و مربیان و والدین آنها را محاسبه نماید. برنامه آموزشی به همراه جزئیات کافی از لحاظ محتویات مستند آن باید طراحی گردد. تکنیک های داده کاوی نیز می توانند به توضیح و تفسیر و پیش بینی رفتار یادگیرنده و همچنین ارزیابی روند پیشرفت در ارتباط با نتایج یادگیری کمک کنند از جمله کاربردهای داده کاوی برای چالش های مرتبط با یافتن الگو ها در رفتار یادگیرندگان در سطح مسائل منفرد و برای پیش بینی ها در بین جلسات با استفاده و استنباط داده های مربوط به سیستم های آموزشی می باشد. دیتا بیس های داده های آموزشی ، چالش های جدیدی در ارتباط با حوزه داده کاوی از قبیل ایجاد و القای الگوهای عمل یا رفتاری ، طراحی متریک های فاصله و توابع فاصله ،همچنین استنباط حالت های غیر قابل مشاهده مرتبط با یادگیری را مطرح می کنند. در این مقاله سعی شده تا کارهای پیشین جهت بهبود مدیریت سیستم های آموزشی با استفاده ازتکنیکهای داده کاوی و تاکید بر نقش
عامل زمان در پیشبرد اهداف سیستم مورد تحلیل قرار گیرد.