سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس سازه و معماری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حمید ناصرخاکی – دانشجوی دوره دکتری معماری دانشگاه تهران

چکیده:

سالهاست مفهوم "ساختن" با نگاهی پوزیتیویستی به علوم مختلف تجزیه ش ده است که مهمترین آنها معماری و سازه اند. هدف اصلی این مقاله تحلیل روند این جدایی و پاسخ به جستجوی دیرینه ای است که معماری و سازه را در قالب یک فعل می شناسد. ابتدا به تعریف مفهوم ساختن برآمده و سپس با رویکردی توصیفی- تحلیلی به نحوه و مقاطع پی در پی انفکاک بیان شده، پرداخته شده است. و در انتها تلاش شده تا با جمعبندی و شناخت سلسله مراتب این تقلیل و عناصر اصلی این اتفاق، راهگشای بازگشت به همان مفهوم اصیل و جاودانه "ساختن" باشیم. این مقاله تنها مطلعی برای این رجعت گریزناپذیر است.