سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسین اعلائی – کارشناس ارشد مهندسی زلزله
عباسعلی تسنیمی – دانشیار گروه سازه بخش مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله میزان تاثیر نحوه مدل سازی دیوار برشی در ساختمان های دو گانه بتن مسلح، بر روی پاسخ سازه تحت اثر زلزله با توجه به مدل های تحلیلی مقید نشده )دو بعدی( و مقید شده) سه بعدی( مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. سه نوع مدل سازی متفاوت با استفاده از دو روش تحلیل استاتیکی غیر خطی و تاریخچه زمانی غیر خطی بر روی ساختمان های بتنی دارای سیستم دوگانه قاب خمشی و دیواربرشی که در پلان ثابت و درارتفاع متغییرمی باشند ، در نظر گرفته شده است . برای دستیابی به نتایج مورد انتظار مجموعا " سیصدوپنجاه و دو تح لیل غیر خطی مشتمل بر
یکصدو بیست و هشت تحلیل استاتیکی غیرخطی و دویست و بیست و چهار تحلیل دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی با استفاده از شتاب هفت زمین لرزه بر روی قاب های دو بعدی با تعداد طبقات ۱۶،۱۲،۸ و ۲۰ انجام شده است . که این قاب ها با انجام تحلیل سه بعدی و با استناد به ویرایش سوم استاندارد ۲۸۰۰ ایران و آیین نامه بتن ایران )آبا( تحلیل و طراحی شده بودند . با توجه به تحلیل های انجام گرفته و بررسی نمودار نیرو – تغییرمکان مربوط به هر یک از آنها نتیجه گیری کلی حاکی از آن است که مد لسازی دیوار برشی به همراه المان های مر زی بصورت توام، نتایج دقیق تریرا نسبت به مدل های دیگر به دست می دهد . همچنین بر مینای تطبیق رفتار استاتیکی و دینامیکی غیر خطی، پاسخ مدل مقید نشده در مقایسه با مدل مقید شده از اعتماد بیشتری برخوردار است.