مقاله دامنه رويكردي در سياست خارجي جمهوري اسلامي نسبت به آمريكا از روياگرايي پيشدستانه تا واقعگرايي پيشگيرانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه سياست- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۱۳۵ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: دامنه رويكردي در سياست خارجي جمهوري اسلامي نسبت به آمريكا از روياگرايي پيشدستانه تا واقعگرايي پيشگيرانه
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سياست خارجي
مقاله جمهوري اسلامي
مقاله روياگرايي پيشدستانه
مقاله واقعگرايي پيشگيرانه
مقاله تعهدات ارزشي
مقاله تعصبات مقيد كننده
مقاله ميان مدت
مقاله بلند مدت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيف زاده سيدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش فرض اين دانش پژوه حاكي از آن است كه بنا به مقتضياتي، جمهوري اسلامي متعمدانه و آگاهانه سياست خارجي ابهام برانگيزي در خصوص آمريكا دارد. به رغم اين پيشفرض، يافته كلي مقاله آن است كه به احتمال زياد در بلند مدت روابط استراتژيك حساب شده و سنجيده اي بين دو كشور ايران و آمريكا برقرار خواهد شد. اما در ميان مدت، ديوار بدبيني جمهوري اسلامي به آمريكا، غرب و آثار ليبرالي، سكيولاريستي مدرنيسم به حدي است كه سياست خارجي جمهوري اسلامي نسبت به آمريكا در حيطه بي اعتمادي احتياط آميز باقي خواهد ماند. به اقتضا اين بي اعتمادي احتياط آميز، فرضيه مقاله اين است كه شكل ساده شده جهت گيري ميان مدت سياست خارجي جمهوري اسلامي نسبت به آمريكا لزوما “متضمن دامنه اي است تلفيقي بين دو ديدگاه بديل زير :”روياگرايي پيشدستانه” تا “واقعگرايي پيشگيرانه”. در اين رويکرد تلفيقي، هرگاه يکي از اين دو رويکرد ميان مدت در حيطه سياست ايران نسبت به آمريکا غالب شد، رويکرد ديگر در غالب نقادي از رويکرد غالب نقش مهر کننده ايفا خواهد کرد. در سي زمان بنا بر مقتضيات متني، جايگاه اين دو نگاه بديل به طور متناوب با هم عوض مي شود. از منظر تحليلي، ادعاي اين مقاله آن است که سياست خارجي جمهوري اسلامي به لحاظ مقيد بودن به عادات تعصبات غير تمندانه نظم اوليه اي، و يا به عکس تعهد اخلاقي به آداب و رسوم ارزشي، معنوي مقتضيات متعارضي را به نمايش مي گذارد.