سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرج الله ادیب هاشمی – گروه علوم درمانگاهی دانشگاه تهران
بهروز یحیایی – دانشجوی سال ششم دامپزشکی
علیرضا مهاجرانی – دانشجوی سال ششم دامپزشکی
مونا محمداسماعیل – دانشجوی سال ششم دامپزشکی

چکیده:

در یک بررسی که بر اساس طراحی پرسشنامه ا ی بود برخی از مشکلات ذهنی وچالشها ی دانشجویان سال آخر دکتری در قالب پانزده سوال مورد ارزیابی قرار گرفت . در طی این روند ۸۰۰ برگه در ۸ دانشکده دامپزشکی ارائه گرد یدکه حدود ۴۵۵ برگه از آن بطور کامل پاسخ داده شده بود وازاین تعد اد ۳۱۵ برگه توسط آقا یان و ۱۴۰ برگه توسط خانمها پرشده بود .
از لحاظ مخارج تحصیل برا ی %۳۰/۷ تامین هز ینه ها مشکل وبرا ی %۲۶/۴ درصد نسبتا مشکل و برا ی %۴۲/۹ مشکل نبود که در ا ین میان تأمین هز ینه ها ی تحصیلی در % ۷۱ به عهده والد ین و %۱۴/۵ شخصی و % ۱۱/۱ توامان و % ۳/۴ به گز ینه غیره اشاره کرده بودند . در خصوص جا یگاه اجتماعی حرفه دامپزشکی %۶/۵ جایگاه آنرا عالی و %۱۸/۶ خوب و %۳۹ متوسط و %۳۵/۵ جایگاه آنرا ضعیف می دانستند . حدود %۴۵/۵ ازدانشجویان درهنگام ورودبه ا ین رشته به آن علاقه مند و %۲۹/۵ بی علاقه و %۲۵ از چگونگی رشته اطلاعات اندکی داشتند . حدود %۵۷/۲ از دانشجویان اظهارتما یل و %۴۲/۸ دیگرتمایل به انتخاب دوباره رشته دامپزشکی نداشتند . در مورد آنکه آیا انگیزه کافی برا ی کار درآ ینده وجوددارد %۵۵/۵ گزینه بلی و %۴۴/۵ خیررا انتخاب کرده بودند که در خصوص بررسی علل بی انگیزگی %۴۲/۵ علت رادرعدم جایگاه شغلی مناسب و پرستیژاجتماعی و %۳۳/۸ نبود درآمد مناسب و %۹/۳ سختی کار و %۱۱/۶ جنسیت را دخیل می دانستند و %۲/۸ به گزینه موارد دیگر اشاره کرده بودند و در میان کسانی که انگیزه کافی داشتند حدود %۲۶/۶ علت انگیزه خود را فعالیت یکی از بستگان نزدیکشان در ا ین حرفه و %۳۵/۳ فراوانی واحدها ی دامپروری در محل سکونتشان و %۳۸/۱ هم موارد دیگری را ذکر کرده بودند %۶۴/۲٫ افزایش تعداد دامپزشکان و کاهش فرصتها ی شغلی را درا یجاد بی انگیزگی دخیل می دانستند و %۳۵/۸ بااین مورد موافق نبودند %۵۸/۵٫ ازدانشجویان قصد ادامه تحصیل و %۴۱/۵ تمایل به ادامه تحصیل در ا ین رشته را نداشتند که حدود %۳۲/۵ علت بی تما یلی خودراعدم جذب هیئت علمی و %۲۳/۹ شرا یط سخت دانشگاهها در پذ یرش و %۲۶ علت رادرعدم تفاوت کافی بین متخصصین ودامپزشکان عمومی و %۱۳ نیز علت را در عدم آگاهی مردم به گرا یشات تخصصی و %۴/۶ هم موارد د یگری را دخیل می دانستند . حدود %۲۵/۳ حرفه دامپزشکی را روبه پیشرفت و %۴۶/۴ پیشرفتش را کند و %۱۰/۵ آنرا رو به پسرفت و %۱۷/۸ گزینه عدم پیشرفت آنرا انتخاب کرده بودند . درپایان لازم به ذکراست موارد دیگری نیز دراین پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته که درصورت پذیرش ارائه خواهدگشت