سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

پوران رئیسی – کارشناس دفتر تحقیقات و توسعه فناوری

چکیده:

امروزه کشورهای خواهان پیشرفت و توسعه دریافته اند که دستیابی به توسعه تنها با سرمایه گذاری در احداث کارخانه ها و زیر ساخت های صنعتی محقق نخواهد شد، به عبارتی دیگر ساز و کارهای ویژه ای لازم است تا سرمایه گذاری های صورت گرفته، این کشورها را به سمت توسعه و پیشرفت راهبری نماید. از مهم ترین این ساز و کارها ، استقرار نظامی کارآمد و فعال برای توسعه ابتکارها و تولید دانش و فناوری و همچنین تدوین سیاست های آگاهانه جهت پایه گذاری ارزش ها و چارچوب های ساختاری حمایتگر برای بر پایی جامعه ای دانا محور است. اما آنچه که می بایست به آن توجه عمیق شود، تصور امکان شکل دهی جامعه دانا محور از طریق سرمایه گذاری محلی در تولید علم و نیزتکیه کردن به همکاری با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی برای تربیت نیروهای انسانی ضمن آفریدن مشی پژوهش مداری منتج به تحصیل دانش وفناوری در داخل این کشورها است.
این اندیشه در سال های اخیر مورد توجه جدی ارکان راهبری توسعه کشورمان نیز قرار گرفته است. بالطبع صنعت آب و برق هم که یکی از مهمترین ارکان توسعه کشور است، برای دانایی محوری و نهادینه کرن آن اهمیت ویژه ای قایل شده است.
اما حرکت صحیح به این سمت مستلزم شناخت موضوع و عوامل موثر بر آن است. تحقیق و توسعه یکی از کلیدی ترین عواملی است که همواره با علم و دانایی در تعامل بوده است. در این رابطه نقش تحقیق و توسعه از دو جنبه قابل تامل است. جنبه اول آنکه تحقیق و توسعه نقش ارتقاء دهنده داشته و در اصل موجب ارتقای شاخص های دانایی می گردد و جنبه دیگر نقشراهبردی کنندگی آن است.
در این مقاله سعی خواهد شد با ارایه مفهومی از دانایی محوری و وضعیت آن در صنعت آب و برق، نقش تحقیق و توسعه بر دانایی محوری در این صنعت از دو منظر فوق بررسی شود.