مقاله دانش، نگرش و عملكرد فرهنگيان درباره بيماري هاي قلبي عروقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۸ در نشريه پرستاري ايران از صفحه ۳۲ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: دانش، نگرش و عملكرد فرهنگيان درباره بيماري هاي قلبي عروقي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهي
مقاله نگرش
مقاله عملكرد
مقاله بيماري هاي قلبي عروقي
مقاله عوامل خطر
مقاله معلمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني پور معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: نداشتن آگاهي كافي از سبك زندگي درست و شيوع عادات ناسالم نقش مهمي در افزايش ابتلا به بيماريهاي قلبي عروقي دارند.
هدف: مطالعه حاضر به منظور تعيين ميزان دانش، نگرش و عملكرد فرهنگيان درباره بيماريهاي قلبي عروقي انجام گرفت.
روش كار: اين مطالعه مقطعي در سال ۱۳۸۶ بر روي ۷۰۳ نفر از فرهنگيان مناطق منتخب آموزش و پرورش شهر تهران انجام شد. طرح نمونه گيري به صورت چند مرحله اي بود و داده ها با استفاده از يك پرسشنامه خود گزارشي مشتمل بر۲۰ سوال سنجش آگاهي و ۱۵ سوال سنجش نگرش درباره عوامل خطر بيماريهاي قلبي و ۲۱ سوال مبتني بر عملكرد افراد در سه حيطه رژيم غذايي، فعاليت بدني و استعمال دخانيات جمع آوري گرديد. روايي و پايايي پرسشنامه به ترتيب به روش محتوايي و آزمون مجدد به فاصله ده روز بدست آمد.
يافته ها: نتايج اين مطالعه نشان داد %۶۷ نمونه ها در زمينه عوامل خطرزاي بيماري هاي قلبي از آگاهي و %۸۳٫۸ از نگرش خوبي برخوردار بودند. در حالي كه در زمينه عملكرد تغذيه اي و فعاليت بدني %۷۱٫۶ به ترتيب داراي عملكرد متوسط و %۶۴٫۴ داراي عملكرد ضعيف بودند. در حالي كه %۷۷٫۷ افراد هيچ گونه استعمال دخانيات نداشتند. همچنين مشخص گرديد بين ميزان آگاهي و نگرش افراد ارتباط مستقيم معني دار وجود دارد (P=0.000).
نتيجه گيري: يافته هاي اين پژوهش نشان داد علي رغم آگاهي و نگرش خوب فرهنگيان درباره عوامل خطر زمينه ساز بيماري هاي قلبي، عملكرد آن ها در بعضي جنبه ها چندان قابل قبول نيست. لذا تدارك برنامه هاي آموزشي اثربخش در زمينه ارتقاء عملكرد تغذيه اي و فعاليت بدني افراد به خصوص آموزگاران بايد مورد توجه قرار گيرد تا شايد بتوان از اين طريق در جهت پيشگيري و كنترل بيماري هاي قلبي گام موثري برداشت.