مقاله دانش، نگرش و عملکرد بهورزان زن شهرستان ماکو در مورد خودآزمايي پستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي از صفحه ۶۱ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: دانش، نگرش و عملکرد بهورزان زن شهرستان ماکو در مورد خودآزمايي پستان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانش
مقاله نگرش
مقاله عملکرد
مقاله خودآزمايي پستان
مقاله بهورزان زن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نقيبي سيدابوالحسن
جناب آقای / سرکار خانم: وحيدشاهي كوروش
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني چراتي جمشيد
جناب آقای / سرکار خانم: نوشنايي فهيمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف:سرطان پستان شايعترين علت سرطان زنان در سراسر جهان است و علت حدود ۱۸ درصد همه بدخيمي هاي زنان محسوب مي شود. با کمک Breast Self Examination (BSE) مي توان تومور را در مراحل اوليه و قابل درمان تشخيص داد و نيز با ايجاد تغيير اساسي در آگاهي نگرش و عملکرد زنان براي انجام منظم و مداوم خود آزمايي پستان و پي گيري مداوم، موفقيت عظيمي در مبارزه با سرطان پستان بدست مي آيد لذا با توجه به اهميت نقش بهورزان بعنوان محيطي ترين سطح ارايه خدمات بهداشتي اوليه اين مطالعه با هدف تعيين آگاهي، نگرش وعملکرد بهورزان زن درمورد خود آزمايي پستان در سال ۸۵ انجام شده است.
روش کار: اين تحقيق يک مطالعه توصيفي مقطعي(Cross Sectional)  است که بر روي ۸۹ نفر از بهورزان زن شاغل درخانه هاي بهداشت شهرستان ماکو با روش سرشماري انجام گرفت. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه بود که قسمت اول آن حاوي ۱۰ سوال دموگرافيک و قسمت دوم تا چهارم ۳۳ سوال آگاهي، نگرش و عملکرد بود که روايي آن به روش تاييد روايي محتوا توسط صاحبنظران و پايايي آن با استفاده از روش آزمون مجدد با r=%85 تاييد گرديد. پرسشنامه ها از طريق مصاحبه حضوري تکميل و اطلاعات حاصله با استفاده از نرم افزار۱۱  Spss آناليز گرديد.
نتايج: يافته هاي پژوهش نشان دادبه ترتيب ۵۰٫۶ درصد و ۴۹٫۴ درصداز آگاهي خوب و متوسط در مورد خودآزمايي پستان برخورداربودند. ۷۶٫۴ درصد آنان نسبت به خود آزمايي پستان داراي نگرش مثبت بودند علل عدم انجام خود آزمايي پستانها از نظر نمونه هاي پژوهش در ۱۲٫۴ درصد: عدم توانايي انجام آن به تنهايي، ۱٫۱ درصد: ترس از تشخيص، ۲٫۲ درصد: مشغله زياد، ۵٫۶ درصد: بيشتر شدن نگراني، ۱۱٫۲ در صد: عدم اعتقاد به آن، حتي در صورت احتمال ابتلا به سرطان پستان بود. از جهت عملکرد ۹ درصد عملکرد خوب، ۶۱٫۸ درصد عملکرد متوسط و۲۹٫۲  درصد عملکرد ضعيف داشتند. در اين مطالعه، ارتباط معني داري بين آگاهي با داشتن نگرش مثبت، (p=0.038) نگرش مجردين به انجام خودآزمايي نسبت به افراد متاهل (p£۰٫۰۰۴) و همچنين نوع نگرش با نحوه عملکرد وجود داشت (p£۰٫۰۰۴).
نتيجه گيري: اين مطالعه آگاهي خوب تا متوسط، نگرش نسبتا مطلوب و عملكرد متوسط را در بهورزان زن شهرستان ماكو نسبت به خودآزمايي پستام نشان داد و با توجه به نقش آموزش بهورزان، لزوم تقويت آگاهي نگرش بويژه عملكرد را نسبت به خود آزمايي پستان را در انان بيان نمود.