سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی در ایران امروز
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
علی مرادی – فوق لیسانس مدیریت آموزشی، مدرس دانشکده فنی میناب
عبدالعلی زائری – فوق لیسانس مطالعات اجتماعی،معاونت آموزشی دانشکده فنی،میناب

چکیده:
در اینکه نیروی انسانی و سرمایه مالی دو موتور و بازوی متحرک برای اقتصاد ملی و رونق آن است جای هیج ابهام و شکی نیست اما دراین مقاله به این موضوع پرداخته شده است که با توجه به خط مشی ها و سیساست های کشور جمهوری اسلامی ایران مبنی بر استقلالدر همه جنبه ها از جمله بخش اقتصادی و همچنین وضعیت سیاسی کشور اسلامی ایران و مسئله تحریم های اقتصادی و برنامه هایی کهکشورهای غربی و بیگانه برای آن دارند ، این دانشکده های فنی هستند که با توجه به سهم قابل توجهی که در تربیت نیروهای فنی وتکنسین ها دارند اگر به اهمیت و ضرورت و همچنین آموزش خلاقیت بپردازند و راههای افزایش این مهارت را به دانشجویان و تکنسینهای آینده ، آموزش دهند می توان گامی بلند به سمت تحول اقتصادی با تکیه بر تولید ملی با حداقل وابستگی به کشور ها و سرمایه هایخارجی برداشت . دانشکده های فنی با پرداختن به موضوع کارآفرینی و خلاقبت می توانند افرادی را در جامعه تربیت کنند که با حداقلامکانات و سرمایه به اشتغال و تولید پرداخته و این یعنی الفبا و سنگ زیرین تحول و نو افرینی است .