سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمهرداد محمدی – مشاور کمیته ارتقای کیفیت
مرتضی ظهرابی – مشاور ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران و دبیر کمیته ارتقای کیفیت
زهره قمیان – کارشناس ارتقای کیفیت

چکیده:

امروزه نیروی انسانی یکی از مهمترین منابع سازمانی در زمینه پیشرفته و توسعه هر سازمان به شمار می رود به گونه ای که در بسیاری از متون از آن به عنوان سرمایه های انسانی نام برده می شود. در مینه سرمایه های انسانی که جزو ارکان اصلی هر سازمان محسوب می شوند آموزش ایشان مهمترین ابزار حصول به پیشرفته و توسعه سازمانی می باشد. این شیوه اموزش از اوایل قرن بیستم توسط بانیان مدیریت علمی پایه ریزی شد و به صورت واحدی مشخص در سازمان که منحصرا به امر آموزش می پردازد شکل گرفت. «دانشگاه بنگاهی» سازمانی است که با اهداف و بنرامه های مشخص و علمی به آموزش تئوری و عملی کارکنان هر سازمان با توجه به اهداف، رسالت و استراتژی های سازمان می پردازد. در حال حاضر واحدهای زیادی به عنوان دانشگاه بنگاهی شکل گرفته اند .به دلیل اهمیت سرمایه های نیروی انسانی و آموزش ایشان، هر ساله به بهترین عملکرد در چند حوزه مشخص جوایزی داده میشود.
مقاله حاضر به معرفی «دانشگاه بنگاهی» و «یادگیری بنگاهی» و برندگان «جایزه تعالی بنگاهی» از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۲ پرداخته است.