مقاله دانش نظري و مهارت هاي حرفه اي معلمان دوره ابتدايي از نظريه يادگيري: معلمان دوره ابتدايي شهر همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در نوآوري هاي آموزشي از صفحه ۳۱ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: دانش نظري و مهارت هاي حرفه اي معلمان دوره ابتدايي از نظريه يادگيري: معلمان دوره ابتدايي شهر همدان
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظريه هاي يادگيري
مقاله رفتارگرايي
مقاله شناخت گرايي
مقاله شناختي – اجتماعي
مقاله تدريس
مقاله دوره ابتدايي
مقاله آموزش ضمن خدمت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عارفي محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي واجارگاه كوروش
جناب آقای / سرکار خانم: نادري رحيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر با هدف شناخت ميزان آگاهي معلمان دوره ابتدايي از نظريه هاي يادگيري و به کارگيري آن در فرايند تدريس انجام گرفته است. جامعه آماري تحقيق، معلمان ابتدايي شهر همدان در سال تحصيلي ۱۳۸۵-۸۶ هستند که از ميان آن ها ۳۱۰ نفر ۲۲۶) نفر زن و ۸۴ نفر مرد( به عنوان نمونه تحقيق و به روش طبقه اي تصادفي انتخاب شدند. براي جمع آوري اطلاعات از دو نوع ابزار شامل: آزمون سنجش ميزان آگاهي معلمان از نظريه هاي يادگيري و پرسشنامه به کارگيري نظريه هاي يادگيري بهره گرفتيم و داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري t تک نمونه اي، t براي گروه هاي مستقل، U من ويتني، و تحليل واريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و در نهايت نتايج زير به دست آمد:
ميزان آگاهي معلمان ابتدايي از نظريه رفتارگرايي در حد متوسط و از نظريه هاي شناخت گرايي و شناختي – اجتماعي پايين تر از حد متوسط بود؛ ميان ميزان آگاهي معلمان از نظريه هاي يادگيري و متغيرهاي: مدت دوره هاي آموزش ضمن خدمت، مدرک تحصيلي، رشته تحصيلي و سابقه تدريس معلمان تفاوت معناداري وجود داشت، اما تفاوت معناداري با متغير جنس ملاحظه نشد.
ميزان به کارگيري نظريه هاي يادگيري توسط معلمان بالاتر از حد متوسط بود و بيشترين ميزان آن به نظريه هاي رفتارگرايي و کم ترين ميزان به نظريه شناختي – اجتماعي مربوط مي شد؛ ميان ميزان به کارگيري نظريه هاي يادگيري توسط معلمان و متغيرهاي جنس، مدرک تحصيلي، سابقه تدريس معلمان معناداري وجود داشت، اما تفاوت معناداري با متغيرهاي: مدت دوره هاي آموزش ضمن خدمت و رشته تحصيلي معلمان ملاحظه نشد.