مقاله دانش و مهارتهاي مورد نياز براي دانش آموختگان مقطع کارشناسي حسابداري ديدگاه استادان دانشگاه، شاغلان در حرفه و دانشجويان حسابداري (بررسي موردي: استان آذربايجان غربي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در دانش حسابداري از صفحه ۷۳ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: دانش و مهارتهاي مورد نياز براي دانش آموختگان مقطع کارشناسي حسابداري ديدگاه استادان دانشگاه، شاغلان در حرفه و دانشجويان حسابداري (بررسي موردي: استان آذربايجان غربي)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش حسابداري
مقاله دانش و مهارتهاي مورد نياز
مقاله مهارتهاي تجاري/ مديريتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجتهدزاده ويدا
جناب آقای / سرکار خانم: علوي طبري سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي پر فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين پژوهش، بررسي اهميت وکفايت دانش و مهارتهاي مورد نياز براي دانش آموختگان رشته حسابداري و اهميت آن از ديدگاه استادان دانشگاه، شاغلان در حرفه و دانشجويان حسابداري است. براي تحقق بخشيدن به اهداف تحقيق سه فرضيه مطرح، و اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه جمع آوري شد.
نتايج آزمون فرضيه هاي اول و دوم با استفاده از آناليز واريانس يکطرفه در سطح معني داري ۰٫۰۵، نشان مي دهد که بين ديدگاه هاي سه گروه در خصوص اهميت برخي از دانش و مهارتهاي مطرح شده و نيز کفايت ارايه آنها توسط برنامه هاي کنوني آموزش حسابداري، تفاوت معني دار وجود دارد. نتايج آزمون فرضيه سوم با به کارگيري روش تحليل عاملي، بيانگر برتري آموزش مهارتهاي تجاري/ مديريتي در برنامه آموزشي است.