مقاله دانش و نگرش دانشجويان سال آخر دندانپزشکي در مورد بيماري ايدز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۱۹۲ تا ۱۹۸ منتشر شده است.
نام: دانش و نگرش دانشجويان سال آخر دندانپزشکي در مورد بيماري ايدز
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشجويان دندانپزشکي
مقاله دانش و نگرش
مقاله ايدز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: خادمي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي منصوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: هدف از اين مطالعه سنجش دانش و نگرش دانشجويان سال آخر دندانپزشکي در زمينه بيماري ايدز و بعضي عوامل موثر بر آن بود تا نتايج آن بتواند براي اساتيد اين رشته و برنامه ريزان آن براي در جهت ارتقاي آموزش کمک کننده باشد.
روش بررسي: اين پژوهش از نوع طرح هاي پژوهش در آموزش بود که در دانشکده هاي دندانپزشکي دولتي شهر تهران به اجرا درآمد. در نيمسال اول سال تحصيلي ۸۸-۱۳۷۸ از دانشجويان سال آخر دانشکده هاي تهران و شهيد بهشتي خواسته شد در صورت تمايل پرسشنامه اي حاوي مشخصات فردي، دانش و نگرش در زمينه ارايه مراقبت دندانپزشکي به بيماران مبتلا به ايدز را تکميل کنند. امتياز دانش و نگرش محاسبه شد و اطلاعات با آزمون  Independent sample t-testتحليل گرديد.
يافته ها: درصد تقريبا همه دانشجويان معتقد بودند در کار دندانپزشکي تمام بيماران بايد HIV مثبت تلقي شوند اما ۴۹% ترجيح مي دادند که فرد مشکوک به ايدز را ارجاع دهند. جنسيت و آشنايي قبلي با بيماران HIV مثبت ارتباط معني دار آماري با دانش و نگرش دانشجويان در زمينه بيماري ايدز نداشت (P>0.05).
نتيجه گيري: ارتقا دانش و نگرش دانشجويان دندانپزشکي در زمينه بيماري ايدز ضروري است و پيشنهاد مي شود در کوريکولوم دندانپزشکي ايران تاکيد بيشتري بر اين مساله صورت گيرد.