مقاله دانش و نگرش پرستاران در زمينه فعاليت هاي جنسي و آموزش آن به بيماران مبتلا به انفاركتوس ميوكارد و همسرانشان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) از صفحه ۱۴۵ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: دانش و نگرش پرستاران در زمينه فعاليت هاي جنسي و آموزش آن به بيماران مبتلا به انفاركتوس ميوكارد و همسرانشان
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش جنسي
مقاله فعاليت جنسي
مقاله انفاركتوس ميوكارد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورابولي بتول
جناب آقای / سرکار خانم: عزيززاده فروزي منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: محمدعلي زاده سكينه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مسايل جنسي بخش مهمي از سلامت انسان است كه بايد در جنبه هاي متعددي از مراقبت پرستاري بيان شود. امروزه نياز به مشاوره جنسي بيماران مبتلا به انفاركتوس ميوكارد روز به روز مورد توجه پرستاران قرار گرفته است مطالعه حاضر با هدف بررسي دانش پرستاران در زمينه فعاليت هاي جنسي و نگرش آنان نسبت به آموزش جنسي به اين بيماران و همسرانشان تدوين شده است.
موارد و روش ها: در اين مطالعه مقطعي تحليلي تعداد ۳۰۰ پرستار از بخش هاي قلب بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي كرمان در سال ۱۳۸۵ مورد بررسي قرار گرفتند. و اطلاعات مورد نياز با استفاده از دو پرسشنامه براي ارزيابي نگرش و آگاهي پرستاران جمع آوري شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS 11.5 با آزمون هاي t وANOVA  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج مربوط به بررسي ميزان آگاهي پرستاران نشان داد كه ميانگين (انحراف معيار) نمره كل دانش ۱۱٫۲۶ (۶٫۴)، و ميانگين (انحراف معيار)، نمره نگرش ۶۸ (۱۰٫۹)، پرستاران مورد مطالعه در مجموع ۵۴ درصد نمره كل دانش ۷۶، درصد نمره كل نگرش را كسب نمودند. همبستگي بين نمره كل دانش و نگرش، ارتباط مثبت معني داري را نشان داد (r=0.66، P=0.0001).
نتيجه گيري: با توجه به اينگه اگاهي برستاران در اين زمينه كافي نمي باشد و با توجه به نگرش مطلوبي كه در مورد اين زمينه دارند مي توان اگاهي پرستاران را با برنامه ريزي دوره هاي آموزشي بالا برده تا در نتيجه بتوانند به بيماران در اين زمينه كمك كنند.