مقاله درآمدي بر سبك معماري آذربايجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در باغ نظر از صفحه ۳ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: درآمدي بر سبك معماري آذربايجان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معماري عهد ايلخاني- تيموري
مقاله سبك معماري آذربايجان
مقاله مكتب معماري تبريز
مقاله مكتب معماري نخجوان
مقاله سبك آذري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آجورلو بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قرون هفتم و هشتم هجري قمري عصر شكوفايي معماري در آذربايجان است. اگر چه استاد پيرنيا سبكي به نام «آذري» را توصيف و پيشنهاد كرده كه مترادف با مفهوم معماري ايلخاني – تيموري است؛ اما در توصيف سبك آذري به تاثيرات بنيادين مكاتب محلي آذربايجان بر معماري دوران ايلخاني – تيموري ايران اصلا توجهي نشده است. آذربايجان با مجموعه اي از شاخص هاي مهندسي و تزيينات بنا مهد معماري پيشرو عهد ايلخاني معرفي مي شود که در نوشتار حاضر به هفت شاخص كلي، تقسيم و دسته بندي شده كه شش شاخص آنها ابداع معماران مكاتب تبريز و نخجوان است. سبك معماري آذربايجاني، كه با مجموعه اي از يازده شاخص بازشناخته مي شود، برآيند پيوند سنت ها و اسلوب معماري خراساني با مكاتب معماري تبريز و نخجوان تعريف شده است؛ كه معماراني بنام چون عجمي نخجواني و عليشاه تبريزي در آفرينش آن تاثير بسيار داشته اند. دامنه تاثيرات سبك معماري آذربايجان از آذربايجان فراتر رفت و به خراسان و تركستان دوران تيموريان و مصر عهد مماليك رسيد.