مقاله درآمدي بر مباني معرفت شناسي اسپينوزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در معرفت فلسفي از صفحه ۹۱ تا ۱۲۹ منتشر شده است.
نام: درآمدي بر مباني معرفت شناسي اسپينوزا
این مقاله دارای ۳۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسپينوزا
مقاله تصور
مقاله درجات صعودي صدق
مقاله نظريه كلاسيك معرفت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اعتمادي نيا مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده بيوك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نگارنده مقاله حاضر بر آن است تا در بررسي مباني معرفت شناختي فلسفه اسپينوزا، برخي از مهم ترين سوالات معرفت شناسي معاصر را پيش روي نظريات فلسفي اين فيلسوف عقل گراي قرن هفدهم قرار دهد و از اين طريق، نوشتاري جامع را در ارايه منظومه وار انديشه هاي معرفت شناسانه وي سامان بخشد. ضمن اينكه در مقاله حاضر، با مروري بر درجات صعودي صدق (معرفت ناشي از تجربه مبهم، معرفت استدلالي، و معرفت شهودي)، به بررسي اعتبار، وثوق و نيز ويژگى هاي مراتب ادراك در نظريه شناخت اسپينوزا پرداخته خواهد شد.
نظريه شناخت اسپينوزا با برشمردن معيارهاي دروني و بيروني صدق، از تصورات تام (ناظر به تامين معيارهاي دروني صدق) و حقيقي (ناظر به معيار بيروني صدق) سخن مى گويد. مطابقت با واقع (امر متصور)، به عنوان معيار بيروني و وضوح (بداهت)، و نيز تمايز و سازگاري، به عنوان معيارهاي دروني صدق، پديدآورندگانِ تصوري تام و حقيقي خواهند بود. بر اين اساس، نظريه شناخت اسپينوزا با دو نظريه مشهور حوزه معرفت شناسي ـ كه عبارت اند از: نظريه كلاسيك معرفت و نظريه انسجام يا هماهنگي ـ در موضوع «معيار صدق» قرابت هايي خواهد داشت. گفتني است كه در بخش پاياني اين مقاله، به بررسي نسبت نظريه شناخت اسپينوزا با دو نظريه مذكور پرداخته خواهد شد.