مقاله درآمدي بر هرمنوتيک و انواع آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۵۰ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: درآمدي بر هرمنوتيک و انواع آن
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هرمنوتيک
مقاله فلسفه علم
مقاله معرفت شناسي
مقاله هستي شناسي
مقاله فهم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحولات مهم در تاريخ فلسفه علم در قرن بيستم عبارت اند از: گفتمان اول، پوزيتيويسم و استقرا گرايي، گفتمان دوم، ابطال گرايي کارل پوپر و برنامه پژوهشي لاکاتوش، گفتمان سوم، ساختارگرايي و نسبيت گرايي تامس کوهن و گفتمان چهارم، هرمنوتيک.
با چيره شدن هرمنوتيک بر عرصه فلسفه علم، تحول اساسي در زمينه متدلوژي صورت گرفت.
انواع هرمنوتيک را مي توان از دو ديدگاه طبقه بندي کرد:
الف) از ديدگاه کاربرد آن شاملِ: ۱٫ هرمنوتيک متن شلايرماخر که به تفسير متن مي پردازد،
.۲ هرمنوتيک فلسفي هايدگر که هستي شناسانه است،
هرمنوتيک روش شناسانه ديلتاي،
هرمنوتيک گادامر، که آميزه اي از روش شناسي و هستي شناسي است. ب) از ديدگاه دوره تاريخي، شامل:
هرمنوتيک کلاسيک، که شلايرماخر و ديلتاي از چهره هاي شاخص آن هستند و ويژگي مهم آن مطلق گرايي است،
هرمنوتيک مدرن با ويژگي نسبي گرايي، که هايدگر و گادامر از نمايندگان برجسته آن هستند،
هرمنوتيک پسامدرن، که از نقد هرمنوتيک مدرن نشات مي گيرد. گاه، مانند هرش، به هرمنوتيک کلاسيک، و گاه، مانند هابرماس، به سوي نوعي نسبي گرايي تمايل دارد.
اين نوشتار ضمن پرداختن به پيش زمينه هاي اثرگذار بر هرمنوتيک، گزارشي کوتاه از انواع هرمنوتيک ارایه مي کند
.