مقاله درآمدي نظري بر چيستي رابطه فرهنگ ملي و امنيت ملي در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مطالعات ملي از صفحه ۱۵۵ تا ۱۷۸ منتشر شده است.
نام: درآمدي نظري بر چيستي رابطه فرهنگ ملي و امنيت ملي در ايران
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امنيت
مقاله امنيت ملي
مقاله دولت ـ جامعه
مقاله هويت ملي
مقاله فرهنگ ملي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوكار محمدصادق
جناب آقای / سرکار خانم: براري اباذر
جناب آقای / سرکار خانم: طوسي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سير تحولات اخير جامعه بين المللي در سايه جهاني شدن همراه با گسترش مفاهيمي چون حقوق شهروندي و تاثيرگذاري آن بر محيط دروني جامعه ايران، ضرورت ارائه يک چهارچوب نظري منسجم براي فهم مقوله امنيت ملي ايران را معنادار مي كند. بر اين اساس در مقاله حاضر ضمن نقد نظريه هاي مرسوم و سنتي در بابِ تحليل امنيت ملي در ايران، درصدد به دست دادن چهارچوبي نظري و مبتني بر رابطه چهاربعدي تعاملات امنيتي برپايه فرهنگ ملي برآمده ايم. بر اساس اين طرح نظري، با تشريح فرآيند تحول مفهوم و نقش دولت مطابق آراي بيان شده در جامعه شناسي نووبري، از يك سو جامعه از لحاظ تعامل هاي درون جامعه اي (بعد اول امنيت ملي) و نقش نسبي در شكل دهي به دولت (بعد دوم امنيت ملي) تحليل مي شود و از سوي ديگر، دولت برخلاف نظر آرمان گرايان صرفا ابزار جامعه نخواهد بود؛ بلكه در عين اثرپذيري از جامعه، نقشي نسبتا مستقل از جامعه خواهد داشت؛ بدين ترتيب هم روابط درون سازماني دولت (بعد سوم امنيت ملي) و هم توانايي نفوذ دولت در جامعه و بازسامان بخشي آن (بعد چهارم امنيت ملي) بررسي مي گردد.
استدلال اين مقاله با به دست دادن طرح نظري ياد شده، اين است كه تدوين هر چهار بعد امنيت ملي يعني ابعاد دروني جامعه اي، جامعه/ دولت، درون دولتي و دولت/ جامعه نيازمند تعريف مباني و تقويت بنيان هاي فرهنگ ملي و هويت ملي مي باشد؛ بنابراين در بخش نخست اين مقاله، به نقد نظريه هاي مرسوم و سنتي امنيت ملي و بيان ناتواني آنها در تحليل امنيت ملي مي پردازيم و سپس طرح نظري بديل مقاله در توضيح امنيت ملي بيان مي شود. در بخش دوم، چگونگي تاثيرگذاري فرهنگ ملي برا بعاد چهارگانه امنيت ملي را تبيين مي كنيم و در بخش سوم، كاربست اين الگوي نظري در تحليل امنيت ملي ايران را بررسي مي نماييم. يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد كه الگوي پيشنهادي، توانايي بيشتري براي فهم مولفه هاي امنيت ملي و عوامل تهديد كننده ان به وجود خواهد اورد.