سال انتشار: ۱۳۷۳

محل انتشار: سومین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رسول محمدرضائی – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

بررسی فرایند تکاملی علوم زراعی درارتباط با پیامهای متخذه ازمفاهیمی چون خودکفایی ملی بازرگانی بین المللی محصولات و عوامل تولید زراعی ن یروهای بازار ونرخهای بین المللی محصولات و عوامل زارعی بلوک بندیهای سیاسی درروابط بازرگانی تکنولوژی جاری تولید کشاورزی پایدار و ارتباط آن با مصرف کود و سم وتنوع ژنتیکی سیاستهای تعدیل ساختاری بهره وری تولید سیاستهای دخالتی دولت درتهیه عوامل و درنرخ گذاری محصولات زراعی استراتژیک برای اینده علوم زراعی خط مشی جدیدی را مطرح می نماید تا این علوم جوابگوی مسائل اقتصادی اجتماعی و سیاسی متعدد و پیچیده تراینده باشد این زمینه ها خاستگاه موضوع زراعت اقتصادی است که به منزله مساعدت علوم اقتصادی به علوم زراعی بوده و با مشی اساسی بکارگیری اصول و روشهای اقتصادی درزراعت هدف حل مسائل متعدد زراعی درجو فعالیتی جدید به منظور نیل به ایده الهای ملی به خصوص به کارایی بیشتر درشرایط محدودیتی متعدد را دنبال می نماید زراعت اقتصادی به مفهوم استفاده ازاصول اقتصاد درمسائل تولیدات زراعی درزمینه های انتخاب عوامل محصولات روشها و بازارها میب اشد که درسطوح خرد تصمیم گیرندگان مولدین محصولات کشاورزی و کلان سیاستگذاران بخش کشاورزی میتواند مطرح باشد تصمیم به اینکه کدام محصول با استفاده ازچه عوامل تولیدی با چه روشی و به چه مقدار تولید گردد و سطوح مولدین و سیاستگذاران بااستفاده ازاصول اقتصادی راحت تر ومطمئن تر و کاراتر است بااستفاده ازاین علم ازطرفی میتوان برای تصمیم گیریهای زراعی الگوسازی کرد و ازطرف دیگر میتوان اثار و نتایج تصمیمات زارعین را با موازین اقتصادی و با زمینه های متخذه ازمفاهیم فوق تحلیل کرد