سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس معادن روباز ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد فاروق حسینی – استادیار، گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی دانشگاه تهران
مهدی پورقاسمی ساغند – مربی، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه یزد

چکیده:

مقاله حاضر نتیجه یک طرح مطالعاتی بر روی ۹ معدن برگزیده استانهای یزد وکرمان به منظور حرکت دربهینه سازی چالزنی و آتشباری در این معدن است. بامراجعه به معادن مذکور اطلاعات مربوطه جمع اوری و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مقادیر پارامترهای آتشکاری ( ارتفاع پله، بارسنگ، فاصله ردیفی چالها و غیره) که در این معادن به کار گرفته می شوند. به وسیله مقادیر حاصل از روابط مختلف تجربی که توسط پژوهشگران مختلف ارائه شده اند محک زده شده اند. نتیجه این تجزیه و تحلیل بر روی این اطلاعات نشان می دهد که:
– در بیشتر معادن مقادیر ارتفاع پله، اضافه حفاری و طول گل گذاری با متوسط مقادیر محاسبه شده از روابط تجربی هماهنگی دارد.
– در اکثر معادن موردمطالعه تفاوتهای عمده ای بین مقادیر عملی پارامترهای بارسنگ، فاصله ردیفی چالها، خرجهای ویژه ته چال و میان چال و چالزنی با انچه از محاسبات مذکور حاصل می شود ملاحظه می گردد.
– مقدار بارسنگ که خود پارامتر ممهمی بوده و در تعیین پارامترهای دیگر هم موثر است در بیشتر معادن کمتر از میزان محاسبه شده که به نظر می رسد خود عاملی در ناهمخوانی مقادیر عملی سایر پارامترها بامقادیر محاسبه شده انها می باشد.
در این مقاله نمودارها و روابط فیمابین پارامترهای مختلف عرضه شده و در برخی از موارد همخوانی جالب توجهی فیمابین بعضی ازپارامترها از جمله فاصله ردیفی چالها و بارسنگ، طول گل گذاری و بارسنگ ، بارسنگ و قطر چال و ارتفاع پله و … یافته شده است. بالا بودن خرج ویژه که خود نتیجع کم بودن مقادیر بارسنگ و فاصله ردیفی چالهاست مسئله مهمی است که باید درمعادن مذکور مورد دقت و بازنگری قرار گیرد تا از این طریق عملیات مذکور به شیوه ای اقتصادی تر انجام پذیرد.