سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسن اسدزاده –

چکیده:

در جهان کنونی، توانمندسازی منابع انسانی سازمانها، عنصر اصلی و مهمی است که می تواند به عنوان عاملی در جهت پویایی و سنت گریزی در سازمانها گام برداشته و محیط و جو سازمانی را در جهت افزایش بهره وری، متحول نمایند. توانمندسازی، فرایند قدرت بخشیدن به افراد است. در این فرایند به کارکنان خود کمکمی-کنیم تا حس اعتماد به نفس خویش را بهبود بخشند و بر احساس ناتوانی و درماندگی خود چیره شوند. در واقع توانمندسازی در این معنی به بسیج انگیزه های درونی افرادو مشارکت آنها در سازمان منجر می گردد. مقاله حاضر نیز با رویکردی تحلیلی به بحث و بررسی پیرامون مفهوم و فرآیند توانمندسازی،اقدامات مناسب جهت توانمندسازی کارکنان و در نهایت ساختار سازمانی مناسب برای تسهیل توانمندسازی کارکنان پرداخته و در نهایت پیشنهادهایی نیز در جهت بسترسازی صحیح و مطلوب توانمندسازی کارکنان ارائه داده است.