سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
سیدعلیرضا مسبوق – دانش آموخته کارشناسی ارشد ارتباط تصویری و مدرس دانشگاه فرهنگیان
نرجس بازوگیر – دانش آموخته کارشناسی ارشد ارتباط تصویری

چکیده:
دنیای پرتلاطم امروز به بازاری بزرگ تبدیل شده است و هر کشور، شهر و منطقه برای گرفتن سهم خود از توسعه، ناچار به رقابت باسایرین است؛رقابتی که اساس آن بر کسب شهرت می چرخد.توسعه «گردشگری» به همراه «هویت رقابتی» و «هنر و گرافیک شهری» سه مبحث مهمی هستند که در جهان رقابتی امروز، می توانند به عواملی تأثیرگذار برای کسب شهرت کشورها و مناطق، بدل شوند.پرداختن به عوامل مؤثر در برندسازی و شکل گیری هویت رقابتی مقاصد گردشگری و شناخت قابلیت های هنر و گرافیک شهری درمحدوده موضوع مذکور ضرورتی است که کمتر مورد توجه پژوهشگران و برنامه ریزان شهری و گردشگری قرار گرفته است؛ از این رو درمقاله حاضر، پس از مطرح نمودن مبانی نظری تحقیق، قابلیت های هنر و گرافیک شهری در برندسازی و هویت رقابتی مقاصدگردشگری بررسی شد.این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش، تحلیلی است و روش گرداوری اطلاعات، کتابخانهای می باشد.بررسی ها نشان می دهد: ضمن این که هنر و گرافیک شهری، گردشگری و هویت رقابتی با هم ارتباطی سه سویه و مثلثی بر قرارمی کنند؛ توسعه گردشگری به عنوان یک صنعت چندوجهی در جهان رقابتی امروز، می تواند به عاملی مهم برای کسب شهرت کشورهاو مناطق، بدل شود و با تأثیر نهادن بر شکل گیری هویت رقابتی، منفعت های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی فراوانی را به ارمغان آورد. دراین میان «هنر و گرافیک شهری» در جایگاه یک رسانه هنری- ارتباطی به صورت مستقیم یا با واسطه صنعت گردشگری، توانایی دارددر کسب شهرت مقاصد گردشگری دخیل باشد و در فرایند برندسازی شهرها نقش ایفا نماید. واقعیت آن است که هنر و گرافیک شهریاز یک طرف به عنوان بخشی از سیمای شهر در پوشش زیباسازی و ساماندهی محیط می تواند صنعت گردشگری را متأثر سازد و ازطرف دیگر به صورت مستقیم، با اجرایی شدن مطلوب اهداف سه گانه گرافیک شهری، فرایند گردشگری را متحول کند. این در حالیاست که گردشگری، خود در قالب وجهی از وجوه ششگانه هویت رقابتی عمل می کند؛ بنابراین هنر و گرافیک شهری با واسطهگردشگری می تواند در شکل گیری و ایجاد برندسازی و هویت رقابتی شهرها و مناطق توانمند و مؤثر ظاهر شود. علاوه بر این، هنر وگرافیک شهری براساس اجرایی نمودن رویکردهای هویت محورش قابلیت دارد بخشی از برندسازی و هویت رقابتی یک شهر یا منطقه راکه قابل رقابت با دیگران باشد شکل دهد.