سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
مبین کاظمی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین – محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علیرضا میکائیلی – دانشیار گروه محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
عبدالرسول سلمان ماهینی – دانشیار گروه محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:
فعالیتهای بشر اغلب تاثیرات ناسازگاری بر سیماهای طبیعی سرزمین و اکوسیستمها میگذارند. سیماهای طبیعی سرزمینزیستگاهها را در بر میگیرند و از بین رفتن و قطعه قطعه شدن زیستگاهها، دو تهدید مهم برای تنوع زیستی به شمار میروند. درحال حاضر به منظور دستیابی به توسعه پایدار در کشور و به منظور پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست، کلیه فعالیت-های عمرانی و توسعه ای در کشور با در نظر گرفتن ملاحظات محیط زیستی صورت می گیرد. بر همین اساس پیش از اجرایبسیاری از پروژه های عمرانی و توسعه ای پیامدها و اثرات اینگونه طرحها بر محیط زیست منطقه شناسایی و پیش بینی گردیده واقدامات لازم به منظور کنترل و کاهش آنها به کار بسته میشود. ارزیابی یکی از راه های قابل قبول برای دستیابی به اهدافتوسعه پایدار است و می تواند به عنوان یک ابزار برنامه ریزی، اثرات بالقوه محیط زیستی که در نتیجه اجرای پروژه های عمرانی وتوسعه، پدیدار می شوند را شناسایی و گزینه های منطقی جهت حل آنها را انتخاب کند. در مطالعه حاضر جایگاه، ملزومات،مزایا، معایب، مراحل و انواع روشهای ارزیابی پیامدهای طرحها و پروژههای عمرانی برشمرده شده است و مقایسه ای بین اینروشها انجام گرفته است و نقاط ضعف و قوت این روشها شناسایی شده است.