سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی در ایران امروز
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
علی هاشمزهی – دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
احمد قدس الهی – دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
مصطفی فرخفال – کارشناس ارشد اقتصاد، دانش آموخته دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:
تبدیل مصرف تولیدات داخلی در میان مردم به یک عادت، فرهنگ و فریضه، امری است که همکاری جمعی مردم، دولت، تولیدکنندگان وبرنامه ریزان را طلب می کند. در این راستا باید توجه شود که بررسی اندیشه های راهبردی رهبران بزرگ، یکی از ارزشمندترینفرصتهایی است که برای شناخت مسیر و حرکت یک جامعه باید به درستی صورت پذیرد. بسط و روشن کردن ابعاد این اندیشه ها،استخراج الگوها از دل بیانات و طراحی دستورالعمل های اجرایی این الگوها، همگی از نتایج شناخت درست اندیشههای راهبردی رهبرانبزرگ است. در همین راستا با توجه به تأکید رهبر فرزانه انقلاب، به عنوان بالاترین جایگاه تصمیم گیری و تعیین اهداف و مسیر اصلیکشور، بر اهمیت تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی ، توجه به این مقوله باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد. در گام نخستاین پژوهش، مفهوم حمایت از تولید و سرمایه ملی و ضرورت آن تبیین شده است در بخش های بعدی نیز به وظایف و مسئولیت هاینهادهای مختلف جامعه در دستیابی به اهداف مورد نظر و همچنین به بررسی راهکارهای تحقق حمایت از تولید ملی پرداخته شده است.