سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

غلامعلی منتظر – استادیار مهندسی فناوری اطلاعات دانشکده فنی و مهندسی – دانشگاه تربیت م
محمد حسینی مقدم – کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشکده فنی و مهندسی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

ارتقای جایگاه دولت – ملت در نظام جهانی با فهم مناسبات و روندهای جاری و حاکم در عرصه جهانی ارتباط تنگاتنگی دارد. گسترش شبکه های جهان گستر ارتباطات و اطلاعات یکی از روندهای مسلط جهانی است که بنا به اعتقاد محققان، منجر به شکل گیری پارادییم نوظهور فناوری اطلاعات درعرصه روابط بین الملل و مناسبات جهانی، از قبیل فرایند بین المللی شدن تولید، تقسیم کار بین المللی و مواردی اعز این دست شده است.
توسعه اطلاعاتی یکی از برجسته ترین دستاوردهای ظهور پارادایم فناوری اطلاعات به شمار می رود. در توسعه اطلاعاتی دولتها و کشورها به منظور تضمین سرعت و کارایی، تجدید ساختار کهن و افزودن بر توان رقابتی خودفناوری اطلاعات را به خدمت میگیرند. فناوری اطلاعات با کم اثر کردن محدودیت های زمانی و مکانی و فراهم آوردن زمینه های انعطاف پذیر و نواوری، تحولی اساسی در تحقق اهداف فوق و روند انباشت سرمایه را به وجود آورده است.
از سوی دیگر یکی از اهداف برنامه چهارم توسعه کشور، توسعه مبتنی بر دانش بنیاد شدن جامعه است تعامل جدی مفهوم توسعه اطلاعاتی و توسعه دانش بنیاد از مهمترین نکاتی است که برای تحقق برنامه توسعه کشور (و نیز دستیابی به چشم انداز بیست ساله کشور) باید بدقت مورد توجه قرار گیرد. از این رو در این مقاله با بررسی مفهوم و ویژگیهای «توسعه» و چگونگی عبور از آ ن در برهه های مختلف تاریخی مفهوم توسعه دانش بنیاد بر اساس پارادایم فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار می گیرد و بر نکات اصلی این توسعه مبتنی بر ویژگی های های پارادیم جدید تاکید می گردد.