مقاله درجه مطابقت تشخيص اوليه با تشخيص نهايي در کودکان بستري در بيمارستان بوعلي ساري، سال ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله اپيدميولوژي ايران از صفحه ۳۵ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: درجه مطابقت تشخيص اوليه با تشخيص نهايي در کودکان بستري در بيمارستان بوعلي ساري، سال ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت بيماري
مقاله مطابقت
مقاله طبقه بندي بين المللي بيماري ها
مقاله کودکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كبيرزاده آذر
جناب آقای / سرکار خانم: زماني كياسري عاليه
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محسني ساروي بنيامين
جناب آقای / سرکار خانم: خادملو محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حكيمي مقدم طاهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و اهداف: دستيابي به تشخيص صحيح در پزشکي، اساس و مقدمه درمان بيماري ها را تشکيل مي دهد. ميزان مطابقت تشخيص اوليه با تشخيص نهايي، بستگي زيادي به درک پزشک در جمع بندي جنبه هاي مختلف بررسي ها دارد.
روش کار: اين تحقيق مقطعي بود و داده ها از پرونده ها استخراج شد. آناليز در نرم افزار SPSS و با استفاده از شاخص هاي آمار توصيفي انجام پذيرفت. براي بررسي ارتباط بين متغيرها از آزمون هاي آماري آناليز واريانس و کاي دو استفاده شد. بررسي توافق بين تشخيص اوليه و تشخيص نهايي به کمک محاسبه ضريب کاپا انجام گرفت.
نتايج: تعداد ۱۳۱۰ پرونده در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفت. نتايج ميزان مطابقت نشان داد که در ۱۲۴۴ پرونده (۹/۹۴%) مطابقت کامل، در ۱۲(%۰٫۹) مطابقت نسبي، و در ۵۴ پرونده (۲/۴%) نيز عدم مطابقت مشاهده شد. متوسط مدت اقامت در بيماران با مطابقت کامل۷/۳ ± ۹/۳ روز، در بيماران با مطابقت نسبي ۷/۱ ± ۸/۳ روز و در بيماران با عدم مطابقت ۴/۲± ۲/۵ روز بود. ضريب توافق کاپا براي تشخيص اوليه با نهايي ۰٫۸۸ محاسبه شد.
نتيجه گيري: نتايج نشان داد که تشخيص اوليه با تشخيص نهايي از مطابقت بالايي برخودار بوده است. شايد بتوان دليل آن را به آموزشي بودن بيمارستان و دقت بالاي اساتيد و يا درج کليه تشخيص ها در زمان ترخيص بيمار نسبت داد.