سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی باژن – دانشگاه تربیت مدرس
احسان اله کبیر – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله درجه بندی سیبها براساس خرابیهای ضرب خوردگی و زنگ و مطابق استاندارد اروپایی انجام شده است. در الگوریتم ارائه شده، پس از طبقه بندی پیکسلی به کمک شبکه عصبی پرسپترون براساس ویژگیهای رنگی ،RGBاصلاح طبقه بندی و آشکارسازی دم انجام می شود. کلاسها در طبق هبندی پیکسلی عبارتند از: دم، کاسبرگ، ضرب خوردگی، زنگ دمگاه، زنگ خارج از دمگاه و سالم. برای اصلاح نواحی طبقه بندی شده به کلاس ضرب خوردگی از ویژگیهای S و H از فضای رنگیHSIاستفاده می شود. نتایج آزمایش الگوریتم پیشنهادی نشان می دهد که نرخ درجه بندی درست ۱۲۰ تصویرسیب، ۶۶/۸۱ % است. خطاهای درج هبندی ناشی از عدمآشکارسازی دم و اشتباه در تشخیص خرابی است.