سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی پیشرفت های تکنولوژی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
پریسا گودرزی – موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی یاسین بروجرد
روح اله گودرزی – موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی یاسین بروجرد

چکیده:
در این مقاله یک الگوریتم پیشنهاد می شود که در آن با استفاده از درخت پوشای مینیمم مبتنی بر اتوماتای یادگیر توزیع شده می توان بر کشف ساختار ارتباطی بین اسناد وب پرداخت. در این الگوریتم سعی می شود با حداقل تعداد نمونه گیری از یال های گراف تصادفی که توزیع وزن های آن از قبل شناخته شده نمی باشد. درخت پوشای مینیمم را شناسایی کرد. با انتخاب مناسب پارامترهای اتوماتای یادگیر توزیع شده در درخت پیشنهادی می توان به هر سند وب یک یال از درخت تعلق گیرد که به وسیله آن می توان ارتباط بین اسناد را با استفاده از ارتباط بین یالهای درخت پوشای مینیمم پیدا کرده و به خوشه بندی این اسناد پرداخت. مزیت الگوریتم پیشنهادی بالا بودن میزان کارایی و عدم نیاز به تنظیم پارامترهای اتوماتای یادگیر توزیع شده در صورت گسترش اسناد وب می باشد.