سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد سلیمانی – عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم و معاون آموزشی، پژوهشی پژوهشکده سوا
عادل ابراهیمی لویه – کارشناس ارشد پژوهش اجتماعی و عضو هیات علمی پژوهشکده سوانح طبیعی
رضا ویسی – کارشناس ارشد توسعه روستایی وعضو گروه برنامه ریزی ، اقتصادی، اجتماعی و
امرا… کشاورز – کارشناس ارشد جامعه شناسی و عضو گروه برنامه ریزی ، اقتصادی، اجتماعی وکا

چکیده:

یکی از مسائل مهم در فرآیند بازسازی، حضور و دخالتآگاهانه ، داوطلبانه، خلاق و متعهدانه افراد و افشار گوناگون جامعه در تصمیم گیری، برنامه ریزی و اقدام در فرآیند امدادرسانی و بازسازی منطقه آسیب دیده است. از این رو، با توجه به اهمی «مشارکت مردمی در بازسازی» مقاله حاضر با بهره گیری از روش تحقیق کمی و کیفی و با استفاده از مشاهده مشارکتی و پرسشگری از دست اندرکاران بازسازی و شوراهای اسلامی شهر و روستا؛ به بررسی مشارکت مردمی در بازسازی مناطق زلزله زده استان لرستان پرداخته است. نتایج حاصل از این بررسی حاکی از آن است که برخی از ستادهای معین بازسازی توانسته اند با تمهیداتی در جلب مشارکت مردمی موفق بوده و در سرعت و ورند بازسازی، به موفقیت های معین بازسازی توانسته اند با تمهیداتی در جلب مشارکت مردمی موفق بودهو در سرعت و ورند بازسازی، به موفقیت های شایان توجهی دست یابند. اما برخی از ستادها از مشارکت مردمی در فرآیند بازسازی، بهره لازم نبرده اند. بدین لحاظ ، به منظور افزایش و جهت بخشیدن به مشارکت مردمی، لازم است ساز و کارهایی از طریق آموزش، اطلاع رسانی و نظارت بیشتر، توسط ستادهای معین در زمینه بازسازی ، تعیین و تعریف شود.