سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

معصومه قنبری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشکده بوعلی سینا
علی اکبر صفری سنجانی – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشکده بوعلی سینا
احمد جانجان – مربی دانشگاه علمی کاربردی

چکیده:

مانده های کشاورزی در خاک کشتزارها می توانند دشواریهای گوناگونی پدید آورند . یکی از محصولات مهم استان همدان، سیب زمینی است که پس از برداشت غده ها، مانده های آن عمدتاً سوزانده شده که باعث فرسایش خاک، . از سوی دیگر به دلیل مواد ضد مغذی موجود در سیب زمینی آلودگی محیط زیست و فقیر شدن خاک از ریز جانداران مفید می شود از آن نمی توان به عنوان خوراک دام در جیره نشخوار کنندگان بهره گیری کردبرخی از مواد آلی به کندی و برخی به آسانی فروزینه می شوند . مواد آلی که دارای C/N بالایی هستند به عنوان کود نمی توانند مورد استفادهقرار گیرند و با فرآیند تجزیه زیستی مقدارC/Nبقایای آلی به هنگام تجزیه کاهشوزن پیدانیز کاهش می یابد میکنند . بنابراین درصدکاهشوزن ۱ میتواند بعنوان یکی از شاخصهای فرایند تجزیه زیستی ۲ مورد توجه قرار گیرد . درهنگام تجزیه بیولوژیکی ماندههای کشاورزی در جریان شکسته شدن مواد آلی به مواد معدنی ریز جانداران تنفس انجام میدهند که شدت تنفس نیز میتواند بیانگر شدت فعالیت ریزجانداران در جریان تجزیه باشد