مقاله درصد زنده ماني و جابجايي پوره سن اول سفيد بالك پنبه، Bemisia tabaci (Homoptera:Aleyrodidae) روي ارقام مختلف پنبه (Gossypium hirsutum) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در حفاظت گياهان (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۶۶ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: درصد زنده ماني و جابجايي پوره سن اول سفيد بالك پنبه، Bemisia tabaci (Homoptera:Aleyrodidae) روي ارقام مختلف پنبه (Gossypium hirsutum)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنده ماني
مقاله جابجايي
مقاله پوره سن اول
مقاله سفيد بالك پنبه
مقاله رقم
مقاله پنبه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قهاري حسن
جناب آقای / سرکار خانم: ساكنين چلاو حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي درصد زنده ماني و جابجايي پوره سن اول سفيد بالك پنبه (Bemisia tabaci, Hom: Aleyrodidae)، روي ۵ رقم مختلف پنبه (Gossypium hirsutum) شامل ورامين، كوكر – ۳۱۲، بلغار – ۵۵۷، ساحل – ۸۰ و بومي (برگ قرمز و قوزه قرمز)، در شرايط گلخانه و با دماي متوسط ۲±۲۴ درجه سانتي گراد، رطوبت نسبي ۵±۶۵ درصد، ۱۶ ساعت روشنايي در شبانه  روز انجام شد. جابجايي پوره سن اول سفيد بالك پنبه روي ارقام مختلف پنبه داراي اختلاف معني داري با يكديگر بود، بطوري كه بيشترين ميانگين جابجايي در رقم بومي و به ميزان ۶۲/۱۴±۹۳/۷۷ درصد و كمترين ميانگين جابجايي در رقم بلغار – ۵۵۷ و به ميزان ۷۱/۹±۸۴/۱۷ درصد تعيين شد. ميانگين درصد زنده ماني تخم ها روي رقم بومي كمتر از ساير ارقام بود و اختلاف آن با ساير تيمارها معني دار تعيين شد. اما ميانگين درصد زنده ماني تخم هاي سفيد بالك پنبه روي ساير ارقام پنبه و نيز سطوح مختلف برگ هاي آن ها اختلاف معني داري با يكديگر نداشت. بررسي درصد زنده ماني مراحل زيستي نابالغ سفيد بالك پنبه از پوره سن اول تا شفيره نشان داد كه ميانگين درصد زنده ماني مراحل مختلف زيستي سفيد بالك پنبه روي ارقام مختلف پنبه داراي اختلاف معني داري بود، بطوري كه كمترين ميانگين درصد زنده ماني روي رقم بومي، و بيشترين ميانگين روي ارقام بلغار – ۵۵۷ و ساحل – ۸۰ تعيين شد. از ميان ارقام مختلف مورد مطالعه، رقم ورامين تنها رقمي بود كه ميانگين درصد زنده ماني روي سطوح رويي و زيرين برگ هاي آن اختلاف معني داري با يكديگر داشت، بطوري كه ميانگين زنده ماني در سطح زيرين برگ ها ۴۵/۱۳±۸۷/۶۵ درصد و در سطح رويي ۳۱/۱۷±۱۲/۵۸ درصد بود. شمارش جداگانه هر يك از مراحل زيستي سفيد بالك پنبه شامل تعداد پوره هاي سنين اول تا چهارم، پيش  شفيره و شفيره  روي سطح زيرين برگ هاي رقم بومي نشان داد كه بيشترين درصد تلفات در حد فاصل سنين اول و دوم پورگي، و كمترين ميزان مرگ و مير در حد فاصل مراحل پيش شفيرگي و شفيرگي اتفاق افتاد. جابجايي پوره ها از سطح رويي به سطح زيرين برگ ها، بدون در نظر گرفتن جهت طبيعي يا وارونگي برگ ها و نيز شرايط روشنايي محيط انجام گرفت. به اين ترتيب نورگرايي و زمين گرايي به عنوان عوامل موثر در جابجايي پوره هاي خزنده سن اول سفيد بالك پنبه مطرح نبوده بلكه عوامل ديگري به ويژه ويژگي هاي متفاوت سطوح زيرين و رويي برگ ها در اين رابطه نقش اساسي را ايفا مي نمايند.