مقاله درك خودكارآمدي دانشجويان رشته هاي توان بخشي از شايستگي باليني و مقايسه آن با ارزشيابي مربيان باليني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۱۵۵ تا ۱۶۳ منتشر شده است.
نام: درك خودكارآمدي دانشجويان رشته هاي توان بخشي از شايستگي باليني و مقايسه آن با ارزشيابي مربيان باليني
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درک
مقاله خودکارآمدي
مقاله شايستگي باليني
مقاله دانشجويان توان بخشي
مقاله ارزشيابي
مقاله مربيان باليني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ارتباط نزديك بين شايستگي باليني و مفهوم كيفيت مراقبت باعث شده است شايستگي باليني در ارزشيابي دانشجويان رشته هاي آموزشي علوم پزشكي، از جايگاه منجصر به فردي برخوردار باشد. اين مطالعه با هدف بررسي و مقايسه درك خودكارآمدي دانشجويان نسبت به شايستگي باليني در آغاز و پايان دوره آموزش باليني و مقايسه آن با ارزيابي مربيان از قابليت هاي باليني دانشجويان انجام گرفت.
روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصيفي- همبستگي و مقطعي است كه بر روي كليه دانشجويان رشته هاي فيزيوتراپي، كاردرماني، گفتاردرماني و مددكاري دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي به روش سرشماري به اجرا در آمد. داده ها در دو مقطع از برنامه آموزشي يعني ترم چهارم و ترم هشتم از طريق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوري گرديد. داده ها با آزمون هاي آماري t مستقل و آناليز واريانس، تحليل شدند.
نتايج: ميانگين نمره درك خودكارآمدي از شايستگي باليني براي دانشجويان تمام رشته ها در محدوده متوسط (۱۰۰-۵۱) بود. ميانگين نمره درك خودكارآمدي كلي دانشجويان تمامي رشته ها در ترم هشتم بطور معني داري بيشتر از ترم چهارم بود. ضريب همبستگي بين ارزيابي مربيان و درك خودكارآمدي باليني دانشجويان در حد  r=0.04و غير معني داربود.
نتيجه گيري: خود ارزيابي دانشجويان نسبت به شايستگي باليني مي تواند اطلاعات ارزشمند و مكملي را در ارزشيابي دانشجويان علوم پزشكي فراهم آورد. تنظيم اهداف آموزشي متناسب با نياز دانشجويان و هماهنگ با نظر اساتيد و اتخاذ راهبردهاي كيفي ارزشيابي آموزشي با تاكيد بر درك خودكارآمدي دانشجويان مي تواند منجر به ارتقاي كيفي فرايندهاي آموزشي دانشگاهي گردد.