مقاله درك پرستاران از مفهوم حمايت حرفه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فيض از صفحه ۱۴ تا ۱۵۳ منتشر شده است.
نام: درك پرستاران از مفهوم حمايت حرفه اي
این مقاله دارای ۱۴۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم حمايتي
مقاله پرستاري
مقاله حمايت قانوني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اديب حاج باقري محسن
جناب آقای / سرکار خانم: امين الرعايايي يميني عفت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اگرچه محققان بر ضرورت حمايت از پرستار تاكيد نموده و آن را در كاستن از فشار كاري، افزايش خلاقيت، بهبود رضايت شغلي و بهبود كيفيت مراقبت از بيماران موثر دانسته اند، اما مطالعات محدودي بر معنا و مفهوم حمايت حرفه اي و فرايند تحقق آن در پرستاري انجام شده است. اين مطالعه به منظور پي بردن به مفهوم حمايت حرفه اي و فرآيند تحقق آن از منظر پرستاران، انجام شد.
مواد و روش ها: تحقيق به روش گراندد تئوري در طي سال هاي ۸۸-۱۳۸۳ انجام شد. سوال تحقيق آن بود كه پرستاران چه تجارب و ادراكاتي از حمايت حرفه اي داشته و چه عوامل و فرايندهايي را در حمايت از پرستار موثر مي دانند؟ نمونه گيري به صورت هدفمند انجام شده و داده‌ها از طريق مصاحبه هاي باز نيمه سازمان يافته جمع آوري شد. ۲۹ پرستار در بيمارستان هاي تهران و كاشان مورد مصاحبه قرار گرفتند و تجزيه و تحليل داده ها مطابق با روش اشتراوس و كوربين انجام شد.
نتايج: داده ها در هفت طبقه “مفهوم حمايت”، “احساس بي پناهي”، “كاهش خودباوري”، “كاهش كيفيت مراقبت”، “انفعال”، “كاهش همبستگي حرفه اي” و “حمايت قانوني” قرار گرفت. در اين بين، “حمايت قانوني” به عنوان متغير مركزي انتخاب شد. به اعتقاد مشاركت كنندگان، حمايت حرفه اي عبارت است از پشتيباني مادي، معنوي از پرستار به گونه اي كه او را قادر سازد توانمندي هاي خود را در مراقبت از مددجويان به كارگيرد. به اعتقاد شركت كنندگان، حمايت حرفه اي باعث احساس توانمندي و تسهيل تصميم گيري باليني مي شود. در مقابل، احساس بي پناهي باعث بي تفاوت شدن، ناتواني براي اظهار وجود، بدبيني دو طرفه پرستاران و مسئولين و احساس بي قدرتي مي شود. احساس فقدان حمايت قانوني باعث کاهش توان تصميم گيري و مداخله پرستاران و نيز احساس بي اختياري و فقدان حمايت قانوني مديران پرستاري شده است.
نتيجه گيري: پرستاران، حمايت حرفه اي را دربردارنده پشتيباني مادي و معنوي از پرستار در جهت مراقبت از بيمار مي دانستند. آنها از عدم حمايت و احساس بي پناهي رنج مي برند. توسعه حمايت، به ويژه حمايت قانوني از پرستار مي تواند به كاهش احساس بي پناهي پرستاران كمك كند.