سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی شیرین زاد – دانشگاه علوم پزشکی همدان – دانشکده دندانپزشکی گروه دندانپزشکی ترم

چکیده:

ترومای دهان و دندان ، سهم عمده ای از تروماهای وارده بـه بـدن را در حـوادث غیـر مترقبـه تـشکیل میدهنـد . در دندانپزشکی موارد عدیده ای وجود دارد که با یکسری اقدامات د رمانی اورژانس و موقت ، میتوان از عواقب جـدی ، خطرنـاک و هزینه بر بعدی جلوگیری نمود . هدف از این مقاله ، بررسی این گونه موارد است . متن : درمانهایی که در این مقاله همراه با تصاویر مربوطـه ، بـه آنهـا اشـاره شـده شـامل : درمانهـای اورژانـس و موقـت بـرایIntrosion , evulsion دندانی ، شکستگی تاج و ریشه دندان – شکستگی فک – دررفتگی فک – اسـپلینت دنـدانها – پـارگی
گونه ، لبها ، زبان و لثه می باشد . بحث و نتیجه گیری : همانطوری که سازمان بهداشت جهانی W.H.O اظهار عقیده کرده است با انجام به موقـع ایـن درمانهـا فوائد زیر حاصل میشود -۱ درمانهای دائمی که بعدا توسط متخصصین مختلف انجام میشود ، راحت تر و بهتر انجام خواهد شد -۲ هزینه های تحمیل شده بر بیمار و جامعه بشدت کاسته میشود . -۳ از ایجاد سکلها ،دیسفانکشن و دفورمیتی تا حد ممکن جلوگیری میشود -۴٫ باعث کاهش بار روانی بیمار و جامعه می گردد که مسئله بار روانی از عوارض شایع حـوادث غیـر مترقبـه است