سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اشکان فراهی – کلینیک اسب دکتراشکان
آریا بدیعی –
علیرضا رضاقلی زاده –

چکیده:

در این مطالعه ۶ رأس نریان که در یک باشگاه با شرا یط نگهداری و تغذ یه یکسان نگهداری می شدند و مبتلا به تیک عصبی از انواع گاز گرفتن لبه آخور و سم کوبیدن مداوم به زمین بودند انتخاب شده و درمان با قرص ا یمی پرامین ۵۰ میلی گرمی بصورت هر ۸ ساعت ۸ قرص به مدت ۶ هفته برایشان تجو یز گرد ید . در پا یان ۶ هفته اسبها بررسی شده و مشاهده گردید تیک ۴ رأس از نریانها بطور کامل از بین رفته و ۲ رأس دیگر فقط در زمان هیجان ( مثلا زمان جو دادن یا قبل و بعد از سواری ) تیک را نشان می دهند که برای این ۲ رأس درمان تا ۲ هفته دیگر ادامه یافت ولی در پا یان ۲ هفته تغییر خاصی مشاهده نشد . از نظر داروشناسی ایمی پرامین یک داروی ضد افسردگی سه حلقه ای است که اثرات جانبی بسیار کمی نسبت به هم گروههای خود دارد . نمونه های مورد مطالعه از نظر سطح کورتیزول خون نیز بررسی شدند و مشاهده شد که سطح کورتیزول خون پس ا ز مصرف ایمی پرامین افزا یش یافته است ولی میزان افزا یش در همه نمونه ها به یک میزان نبود