مقاله درمان ناپايداري قدامي شانه به روش Inside-to-Out که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان از صفحه ۴۲ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: درمان ناپايداري قدامي شانه به روش Inside-to-Out
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتوپدي
مقاله در رفتگي شانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روحاني عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: علمي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: مفصل شانه شايع ترين مفصل بدن است که دچار دررفتگي ميشود. روشهاي مختلف جراحي جهت درمان دررفتگي هاي مکرر شانه شرح داده شده است و به مرور زمان تغييرات مختلفي در تکنيکهاي جراحي آن اعمال شده است. اين مطالعه با هدف تعيين نتايج جراحي دررفتگي قدامي مکرر شانه به روش بنکارت تغيير يافته انجام شد.
روش کار: در اين مطالعه Case Series از خرداد ۸۴ تا آذر ۸۶ بيست بيمار تحت عمل جراحي به روش بنکارت تغيير يافته قرار گرفتند و به مدت حداقل ۱۸ ماه پيگيري شدند. نتايج بدست آمده با استفاده از روشهاي آماري توصيفي و استنباطي بررسي تجزيه و تحليل گرديدند.
نتايج: %۸۵ شرکت کنندگان مرد و %۱۵ زن با ميانگين سني ۷/۲۴ (۴۶-۱۴) سال بودند. متوسط تعداد دررفتگي قبل از جراحي در بيماران ۶ مورد بود (از ۳ تا ۱۱ عدد). در طي پيگيري، دو مورد عود دررفتگي مشاهده شد. ميانگين امتيازRowe ،۹۴  بود. عفونت و عوارض نورولوژيک مشاهده نشد. محدوديت روتاسيون خارجي به طور متوسط ۵ درجه بود.
نتيجه نهايي: با توجه به نتايج بدست آمده و تطابق با ساير مطالعات، روش جراحي بنکارت تغيير يافته مي تواند به عنوان روشي مناسب در درمان دررفتگي عادتي قدامي شانه مطرح باشد.