سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجتبی جعفرپور – گروه فیزیک دانشگاه شهیدچمران، اهواز
احمد آخوند – گروه فیزیک دانشگاه شهیدچمران، اهواز

چکیده:

سیستمی متـشکل از چهـار بیـت کوآنتـومی را درحالـت همـدوس اولیـ ه، در جهـت محـور z هـا، در نظـر مـی گیـریم و تحـولات زمـانی آنـرا تحـت تـأثیر هـامیلتونی [فرمول در متن] . بررسی میکنیم . با مطالعة تحول زمانی عملگرهای اسپینی، فشردگی را براساس تعریف پارامتر فشردگی کیتاگاوا، ملاحظه خواهیم کردهمچنین ارتباط این فشردگی را با درهمتنیدگی دوتایی، بررسی میکنیم