سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید جواد اخترشناس – دانشگاه اصفهان – گروه فیزیک

چکیده:

در این مقاله حالتهای درهم تنیده دو فوتونی تولید شده در یک مدل ابرمتقارن را مطالعه می کنیم و میزان درهم تنیدگی آنها را بر حسب آنتروپی درهم تنیدگی بدست می آوریم . همچنین با مطالعه ْ تا ثیر ثابت جفت شدگی غیر خطی بر میزان درهم تنیدگی ، مشاهده می شود که مقدار درهم تنیدگی با افزایش ثابت جفت شدگی غیر خطی افزایش می یابد .