سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

افشین منتخب – بخش فیزیک ،دانشگاه شیراز
علی اسدیان – بخش فیزیک ،دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مقاله کوتاه خواص درهم تندیگی در نقاط کوانتمی که با مدل ساده اسپینی دوبعدی و سه بعدی توصیف می شود را بررسی می کنیم . معیارهای درهم تنیدگی که بکار می بریم، معیار درهم تنیدگی دوذره ای ( دوکیوبیتی ) در حالت دلخواه و معیار درهم تنیدگی بس ذره ای ( بس کیوبیتی ) در حالت خالص می باشند . با استفاده از این معیارها خواص درهم تنیدگی نقاط کوانتمی را در دمای صفر مطلق و دمای معین بررسی می کنیم . نتایج محاسبات نشان می دهند که در هم تنیدگی بس ذره ای و نقطه بحرانی مربوطه در ابعاد بالاتر ( در نقاط کوانتمی ) نسبت به زنجیراسپین با همان تعداد کیوبیت به مقدار مشخصی افزایش پیدا می کند . بیشینه مقدار درهم تنیدگی دو ذره ای در زنجیر اسپین و نقطه بحرانی دو بعدی برابر هستند و هرکدام در نقطه بحرانی مربوطه اتفاق می افتد . ولی در نقطه بحرانی سه بعدی بیشینه مقدار در هم تنیدگی دو ذره ای نسبت به دو سیستم مذکور کمتر می باشد . در آخربرخی نتایج محاسبات را با مطالعه خواص فیزیکی نقاط کوانتمی و ویژگیهای بنیادی حالتهای درهم تنیده توجیه می کنیم .