مقاله درونزايي قيمت و مقدار در تجزيه و تحليل تقاضاي گوشت مرغ و گاو: شواهدي از گراف هاي غيرچرخشي سودار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۳۴۱ تا ۳۵۴ منتشر شده است.
نام: درونزايي قيمت و مقدار در تجزيه و تحليل تقاضاي گوشت مرغ و گاو: شواهدي از گراف هاي غيرچرخشي سودار
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گراف هاي سودار
مقاله تحليل هم جمعي
مقاله آزمون اريب هم زماني
مقاله تقاضاي گوشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زيبايي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني رهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه روابط علي بين متغيرهاي موجود در بازار گوشت مرغ و گاو در فاصله سال هاي ١٣٥٣ تا ١٣٨٣ در ايران بررسي شد. براي اين منظور آلگوريتم هاي عليت حاصل از گراف هاي غير چرخشي سودار، بر اساس ماتريس هم بستگي جملات اختلال الگوي تصحيح خطاي برداري و استفاده مستقيم از داده ها به كار برده شد. در بررسي جريان عليت، آلگوريتم PC بر اساس هم بستگي جزيي و آلگوريتم GES با استفاده از الگوي شبكه اي بيزين مورد استفاده قرار گرفت. نتايج به دست آمده نشان داد بين مقادير مصرف گوشت مرغ و گاو و شاخص هاي قيمت آنها رابطه علي مشخصي وجود ندارد. بنابراين به نظر مي رسد دخالت دولت و متغيرهاي ديگري در اين بازارها تاثيرگذار باشند. در نتيجه اين الگو مي تواند ابزاري براي پيش بيني اثر اين متغيرها باشد. البته در بازار اين دو كالا، روابط علي بين مقادير مصرف، قيمت و متغيرهاي ديگر وجود دارد. شاخص قيمت گوشت گاو به عنوان متغير درونزا تحت تاثير شاخص قيمت گوشت مرغ، شاخص قيمت مواد خوراكي غير گوشتي، شاخص قيمت مواد غير خوراكي، مخارج مصرفي سرانه و مقادير مصرف گوشت مرغ مي باشد. مقدار مصرف گوشت گاو متغير برونزا بوده و كمتر تحت تاثير متغيرهاي ديگر قرار گرفته است. شاخص قيمت گوشت مرغ درونزا بوده و تحت تاثير شاخص قيمت گوشت گاو، مخارج مصرفي سرانه و شاخص قيمت مواد غير خوراكي است. مقدار مصرف گوشت مرغ نيز درونزا بوده تحت تاثير مقدار مصرف گوشت گاو و شاخص قيمت مواد خوراكي غير گوشتي بوده است. با توجه به نتايج براي بهبود بازارهاي مختلف گوشت سياست هاي متفاوتي مي تواند موثر باشد و روش گراف هاي سودار راهنمايي در اين زمينه مي باشد.