سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مصطفی منصورپور – کارشناس ارشد نقشه برداری – سنجش از دور
محمدعلی رجبی – استادیار گروه مهندسی نقشه برداری دانشگاه تهران
زهرا رضایی – کارشناس فتوگرامتری سازمان نقشه برداری کشور

چکیده:

مدل رقومی زمین ابزاری مهم برای مدلسازی سه بعدی زمین و تجزیه و تحلیلهـای مکـانی بـوده و در بسـیاری از کاربردهـای علمـی و عملی که به زمین و توپوگرافی آن مربوط می شود نقش اساسی ایفا می کند . با اینکه انواع DTM(Digital Terrain Model) از نقاط مختلف کـره زمین موجود می باشد، لیکن قدرت تفکیک آنها همواره راضی کننده ن بوده و ممکن است در بعضی منـاطق DTM چگـالتری مـورد نیـاز باشـد . یکی از روشهای چگالتر کردن DTM استفاده از تکنیک درونیابی می باشد کـه بسـیار سـریع و کـم هزینـه اسـت . بـا اینکـه روشـهای متنـوع و گوناگونی برای درونیابی موجود می باشد ولیکن در مقایسه با روشهای مستقیم، بدست آوردن ارتفاع با ایـن روش در برخـی مـوارد مشـکلات خاص خود را خواهد داشت . در سالهای اخیر تصاویر رادار با کیفیت و دقت قابل قبول و ویژگیهای منحصر به فرد تبدیل به منبـع داده مهمـی در سنجش از دور شده اند و روشهای متنوعی برای استخراج ارتفاع از این نوع تصاویر ارائه شده است، در این تحقیق سـعی شـده اسـت تـا از تکنیک Shape from Shading (SFS) بر روی تک تصویر رادار یک منطقه با استخراج اطلاعـات ارتفـاعی، جهـت درونیـابی DTM موجـود از منطقه استفاده شود . تصویر مورد استفاده تصویر ماهواره RADARSAT می باشد . برای مقایسه نتایج ، DTM منطقه با چهار روش درونیابی دیگر نیز چگالتر شده است . نتایج بدست آمده برای ۵ منطقـه تسـت بـرا ی روشـهای درونیـابی Bilinear ، Nearest Neighbor ، Spline و Bicubic و درونیابی با تکنیک SFS نشان می دهد تکنیک SFS فقط در نوا حی با توپوگرافی خشن جوابهـای نسـبتاً خـوبی دارد . و همچنـان در ایـن نـوع مناطق نیز تکنیکهای درونیابی نتایج بهتری دارد . البته این مورد را شاید نتوان بدلیل عملکرد بهتر تکنیک درونیابی دانست بلکه به نظر مـی رسـد نتایج نه چندان خوب تکنیکSFS بیشتر بدلیل در نظـر گـرفتن مـدلهای نامناسـب و اسـتفاده از تکنیکهـایRadar SFS در Photometric SFSباشد .