مقاله درون يابي و پهنه بندي ميزان رطوبت حد ظرفيت مزرعه و نقطه پژمردگي دائم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله آبياري و زهكشي ايران از صفحه ۲۵۱ تا ۲۶۲ منتشر شده است.
نام: درون يابي و پهنه بندي ميزان رطوبت حد ظرفيت مزرعه و نقطه پژمردگي دائم
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حد ظرفيت مزرعه
مقاله نقطه پژمردگي دائم
مقاله تغييرات مکاني
مقاله درون يابي
مقاله پهنه بندي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاضلي سنگاني محمود
جناب آقای / سرکار خانم: شرفا مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: سرمديان فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
 برنامه ريزي دقيق آبياري در کشاورزي نياز به پايش رطوبت خاک دارد. تعيين مقدار خصوصيات فيزيکي خاک مانند مقدار رطوبت که داراي تغييرات پيوسته مکاني مي باشند در قالب يک کميت عددي کلي و بدون در نظر گرفتن تغييرات مکاني آن، براي برنامه ريزي خاص مکاني کافي نمي باشد. در اين مطالعه، تخمين و پهنه بندي مقدار رطوبت خاک در دو نقطه حد ظرفيت مزرعه (FC) و نقطه پژمردگي دائم (PWP) با استفاده از سه روش ميانگين عام، فاصله معکوس و کريجينگ معمولي با يکديگر مقايسه گرديد. هردو خصوصيت مورد بررسي تغييرات مکاني ساختاردار را به خوبي نشان دادند. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که تخمين گر کريجينگ معمولي نتايج بهتري نسبت به روش هاي معکوس فاصله و ميانگين عام براي تخمين موضعي مقدار رطوبت در دو نقطه حد ظرفيت مزرعه و پژمردگي دائم نشان مي دهد. نتايج بدست آمده پيشنهاد مي کند، که مي توان از نقشه هاي حاصل از روش کريجينگ به دليل درون يابي دقيق تر ميزان رطوبت در نقاط FC و PWP، براي برنامه ريزي آبياري به منظور مصرف بهينه آب استفاده نمود.