مقاله درک از محيط هاي آموزش باليني: شکاف محيط مورد انتظار با محيط واقعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۹۰ در مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: درک از محيط هاي آموزش باليني: شکاف محيط مورد انتظار با محيط واقعي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش پرستاري
مقاله آموزش باليني
مقاله محيط آموزش باليني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپور يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: حبيب زاده حسين
جناب آقای / سرکار خانم: خليل زاده حميده
جناب آقای / سرکار خانم: پاك پور وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري زاده حسين
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: اشرف رضايي نيره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه و هدف: يکي از مهم ترين عوامل شناخته شده در زمينه موفقيت برنامه هاي آموزشي پرستاري محيط هاي يادگيري است. محيط آموزش باليني داراي نقش مهمي در يادگيري دانشجويان پرستاري مي باشد. هرگونه اختلاف بين محيط باليني واقعي و مورد انتظار دانشجويان پرستاري مي تواند منجر به کاهش علاقه دانشجويان پرستاري به محيط هاي باليني و افت عملکرد باليني آنان گردد. هدف اين پژوهش مقايسه ادراک دانشجويان پرستاري از محيط آموزشي باليني واقعي و مورد انتظار در بخش هاي داخلي – جراحي مي باشد.
مواد و روش کار: اين پژوهش يک مطالعه توصيفي – طولي مي باشد. در اين مطالعه ۷۵ دانشجوي کارشناسي پرستاري دانشکده پرستاري و مامايي اروميه شرکت نمودند. در ابتداي ترم تحصيلي ادراک دانشجويان پرستاري از محيط آموزش باليني مورد انتظار در ترم جاري تعيين شد و در انتهاي سال تحصيلي نيز ادراک دانشجويان پرستاري از محيط آموزش باليني واقعي در ترم جاري تعيين گرديد. براي جمع آوري داده ها از «سياهه محيط آموزشي باليني» استفاده شد که حاوي ۴۹ سوال در ۶ حيطه مي باشد. تجزيه و تحليل يافته ها با استفاده از نرم افزار SPSS15 و آمار توصيفي و استنباطي انجام گرفت.
يافته ها: يافته ها نشان داد ميانگين نمره ادراک دانشجويان پرستاري از محيط باليني مورد انتظار
۱۴٫۰۵±۱۵۴٫۸۹ و ميانگين نمره ادراک دانشجويان پرستاري از محيط باليني واقعي ۱۲٫۷۸±۱۰۸٫۴۱ بوده است. آزمون تي با نمونه هاي وابسته نشان داد که تفاوت معني دار آماري بين ادراک از محيط باليني واقعي و مورد انتظار وجود دارد.
بحث و نتيجه گيري: شکاف موجود بين ادراک دانشجويان پرستاري از محيط باليني واقعي و مورد انتظار مي تواند تاثيرات منفي زيادي بر يادگيري باليني آنان داشته باشد. اين امر نشان دهنده توجه بيشتر مديران آموزش پرستاري به محيط باليني دانشجويان پرستاري مي باشد.